Miljö & hållbarhet

Certifiering ISO 50001

Så kan ditt företag dra nytta av ISO 50001 för aktiv och hållbar energihantering

Ett energihanteringssystem i linje med ISO 50001

6 minuter 09/09/2022

Effektiv resursanvändning är en alltmer uppmärksammad fråga. Parisavtalet och målet att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 °C har väckt enormt mycket uppmärksamhet på frågan under de senaste åren. Att uppnå detta mål innebär en radikal minskning av utsläppen av växthusgaser samt en dekarbonisering av värdekedjorna. Därför står företagen inför utmaningen att säkra och använda kostnadseffektiva men ändå hållbara energiförsörjningar. Aktiv energihantering har en avgörande roll att spela i detta sammanhang. Den internationella standarden för energihanteringssystem ISO 50001 är en globalt erkänd och certifierbar standard för att införa och upprätthålla ett energihanteringssystem. Den kan användas av organisationer av alla typer och storlekar. Målet med ett energiledningssystem är att kontinuerligt optimera en organisations energiprestanda. Detta uppnås genom att mäta, övervaka och kontrollera energikrävande processer och system. De åtgärder som härrör från dessa åtgärder hjälper företagen att göra riktade förbättringar av energiprestandan. För att underlätta detta måste företagsledningen tillhandahålla de nödvändiga resurserna, definiera ansvarsområden och dokumentera processerna i enlighet med detta. På så sätt säkerställs att företagen antar en framåtblickande strategi för energifrågor och tillhörande rättsliga krav. Det gör det också möjligt för dem att skapa motivation bland sina anställda och sänka sina driftskostnader.

Whitepaper ISO 50001

Lär dig hur du kan minska dina energikostnader och skydda miljön. Vårt whitepaper är en strukturerad guide med komprimerad expertkunskap om den internationella standarden och svar på följande frågor:

 • Hur är ISO 50001 strukturerat och uppbyggt?
 • Vilka skyldigheter och standardkrav måste du uppfylla?
 • Hur kan du få tillgång till skattelättnader?
 • Hur upprättar du en transparent dokumentation?
 • Hur kan ni erhålla certifiering?
Ladda ned nu!

Konkreta fördelar med ett ISO 50001-certifierat energihanteringssystem för ditt företag

Skälen till att införa ett energihanteringssystem (EnMS) enligt ISO 50001 talar för sig själva, från lägre driftskostnader till bättre samarbete mellan ledning och anställda. Huvudmotivet för de flesta företag att införa ett energiledningssystem kan delas in i tre huvudkategorier: Uppfyllande av lagstadgade krav samtidigt som man får tillgång till skattelättnader och sänker företagets energikostnader.

Revisionsskyldighet enligt artikel 8 i EU-direktiv 2012/27/EU

EU:s 20-20-20-klimatmål och det tillhörande direktivet om energieffektivitet har tvingat EU:s medlemsstater att effektivisera energianvändningen med 20 % före utgången av 2020. Enligt avsnitt 8 i EDL-G ska alla företag - utom mikroföretag och små och medelstora företag enligt Europeiska kommissionens rekommendation 2003/361/EG - genomföra en energibesiktning vart fjärde år. Detta krav kan uppfyllas genom att införa högkvalitativa energihanteringssystem som ISO 50001 eller till exempel genom EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS). EU-direktivet väntas bli reviderat 2022 och då kan revisionsskyldigheten endast bero på den absoluta energiförbrukningen och inte på företagets storlek.

Skattelättnad

Skattelättnaden för certifiering av ISO 50001 innebär sänkta elkostnader om 0,5 öre per kilowattimme. Det låter kanske inte som särskilt stora summor, men den stora skillnaden handlar om den sänkta energianvändningen vilket i sin tur sänker kostnaderna för företag. 

Minskad energiförbrukning och minskade kostnader

I energiintensiva sektorer som primärproduktion (t.ex. järn- och ståltillverkning, papperstillverkning, cementfabriker) överstiger energikostnaderna 20 % av företagens bruttoförädlingsvärde. Med detta i åtanke bör en kontinuerlig optimering av energiförbrukningen vara en grundläggande del av varje framtidsorienterat företags affärsstrategi. Genom att införa ett energihanteringssystem i enlighet med ISO 50001 kan företagen sträva efter detta mål på lång sikt och förbli konkurrenskraftiga.h ISO 50001, companies can pursue this goal over the long term and stay competitive.

 • Energiförvaltning omfattar även framtidsinriktad energianvändning. Detta gör det möjligt för företag att bygga upp en motståndskraft mot kortsiktiga marknadsfluktuationer och öka sin planeringssäkerhet med stabil och kostnadseffektiv el och bränslepriser. | © Getty: stocknroll

De viktigaste kraven i ISO 50001

Energihantering kan ta sig olika uttryck i företag, från enstaka energibesiktningar enligt DIN EN 16247 till den systematiska metod som anges i ISO 50001. ISO 50001 är den centrala standarden för energihantering och definierar kraven för att införa, genomföra, underhålla och förbättra ett energimiljösystem. Plan-Do-Check-Act (PDCA) tillvägagångssättet syftar till att göra det möjligt för en organisation att uppnå systematiska och kontinuerliga förbättringar av energiprestanda - inklusive energieffektivitet, användning och förbrukning. Standarden definierar specifika krav som gör det möjligt för företag att påvisa en systematisk, data- och faktabaserad förbättring av sin energiprestanda. Enkelt uttryckt: Om det aktuella uppmätta värdet är lägre än startvärdet betyder det att företaget har sparat energi.

High Level Structure (HLS) av ISO 50001

ISO 50001 skiljer sig avsevärt från sin föregångare från 2013 när det gäller strukturen och innehåller även ytterligare innehåll. Ändringarna gäller den högnivåstruktur (HLS) för ledningssystem som utvecklades 2012. HLS bygger på konsekvent terminologi och en standardiserad övergripande struktur som bygger på PDCA-cykeln. Den beskriver en styrkrets för ett system som kontinuerligt förbättrar sig självt. Sedan 2012 har HLS införts för alla andra ISO-standarder som reglerar ledningsstandarder, till exempel ISO 9001 (kvalitetsledning), 14001 (miljöledning) eller 45001 (arbetsmiljö & säkerhet). Detta gör det lättare att genomföra olika ledningssystem på grund av likheten mellan en betydande del av de nödvändiga delarna och det faktum att endast vissa avsnitt är ämnesspecifika.

HLS består av totalt 10 klausuler:

 • I paragraferna 1-3 beskrivs tillämpningsområdet, normativa referenser, termer och definitioner. 
 • I paragraferna 4-10 beskrivs de normativa kraven för certifiering.

PLAN

Paragraf 4 - Organisationens sammanhang: Att definiera organisationens sammanhang är det första steget i att skapa en ram för energiledningssystemet. Första 
Först och främst innebär detta att man analyserar och utvärderar interna och externa ämnesområden, t.ex. genom en PESTEL-analys (P = politiskt, E = ekonomiskt, S = socialt, T = tekniskt, E = miljömässigt, L = juridiskt), tillsammans med tillhörande intressenter och deras intressen.

Paragraf 5 - Ledarskap: Ledningen bär ansvaret för energiledningssystemet. Genom att formulera en energipolicy erkänner företagets ledning sina skyldigheter och lovar följande 
att stödja energistyrningen i alla avseenden. Mänskliga och ekonomiska resurser är en viktig del av detta. I de flesta fall utser ledningen en person som ska övervaka utvecklingen och underhållet av EnMS och övervaka systemet i samarbete med energiteamet.

Paragraf 6 - Planering: Strategisk planering innebär en omfattande analys av risker och möjligheter, för att förbereda organisationen på framtida negativa eller positiva konsekvenser.

DO

Paragraf 7 - Stöd: För att ett energihanteringssystem ska kunna uppnå sin fulla potential är stödprocesser viktiga. Dessa omfattar mänskliga, ekonomiska och materiella resurser som planeras av energigruppen och som måste tillhandahållas av företagsledningen.

Paragraf 8 - Drift: Som en del av energiledningssystemet måste företagen definiera kriterier för alla processer som påverkar SEU:s energiprestanda, öka medvetenheten bland berörda anställda om dessa processer och därefter kontrollera dem. I praktiken innebär detta procedur- och driftsinstruktioner för förvaltningsprocesser, t.ex. genomförande av internrevisioner, samt instruktioner om energieffektiv systemdrift och systemunderhåll.

CHECK

Paragraf 9 - Utvärdering av prestationer: I kontrollfasen är syftet att granska om planerade delar som handlingsplaner och energiprognoser har förverkligats som man hade hoppats. Resultaten av resultatutvärderingen av lednings-, kärn- och stödprocesser utgör grunden för den kontinuerliga förbättringsprocessen, eftersom det enda sättet att förbättra energiledningssystemets prestanda är att avslöja och åtgärda svagheter. Denna utvärdering genomförs på olika nivåer och baseras på specifika kriterier i EnMS. De tekniska delarna av prestandautvärderingen omfattar övervakning, analys och utvärdering av energiprestanda, t.ex. energiförbrukningen för system X. De indikatorer för energiprestanda som underlättar denna utvärdering registreras vanligtvis i en programvarulösning och analyseras och bedöms kontinuerligt av energiteamet.

ACT

Paragraf 10 - Förbättring: ACT-fasen är inriktad på att hantera avvikelser och bristande överensstämmelse i energihanteringssystemet. Dessa frågor kan dyka upp vid regelbundna granskningar, övervakning och revisioner, ledningsgranskningar eller i den dagliga verksamheten. För att omvandla avvikelser till förbättringar krävs korrigerande åtgärder. Detta börjar med omedelbara åtgärder och fortsätter sedan med en analys av orsakerna för att förhindra att sådana problem uppstår i framtiden. Det är viktigt att du granskar effektiviteten av dessa korrigerande åtgärder och justerar dem vid behov. Syftet med detta är att uppnå en kontinuerlig förbättring av energihanteringssystemet. Det kan dock vara svårt att säkerställa kontinuerlig förbättring under vissa omständigheter, t.ex. om ett företag redan har uppnått snabba vinster under de första åren av drift av ett energistyrningssystem och ytterligare åtgärder är svåra att genomföra antingen ur ett tekniskt eller ekonomiskt perspektiv. I detta fall är det fördelaktigt att söka externt stöd för att få tillgång till branschspecifika bästa metoder och tillgänglig finansiering eller subventioner.

Din väg till certifierng i ISO 50001

För att erhålla en certifiering av ert energiledningssystem krävs en extern revision, där en oberoende tredje part bedömer om ert företags energiledningssystem överensstämmer med standarden och, om det är godkänt, utfärdar ett certifikat som sedan kan användas för extern och intern kommunikation. Certifiering av ett energiledningssystem är en tvåstegsprocess som följer principerna i ISO 19011.

 • Det första steget är en analys av dokumenterad information. Om denna granskning visar att energiledningssystemet generellt sett uppfyller kraven för certifiering går revisionen vidare till steg 2.
 • I det andra steget genomför revisorn en revision på plats tillsammans med intervjuer, inspektioner på plats och djupgående dokumentgranskning.

Revisionens längd styrs av ISO 50003 och beror på organisationens storlek, dess energiförbrukning och dess komplexitetsnivå. När certifieringen väl har utfärdats är den giltig i tre år. En övervakningsrevision genomförs efter det första och andra året. I slutet av certifieringsperioden genomgår systemet en ny certifieringsrevision och en ny cykel börjar. Som en grundläggande regel har företagen ett fritt val av extern revisor. Kostnaden för en treårig certifieringscykel är minst €10 000.

Checklista ISO 50001 Certifiering

 • Granskning av dokument

  Granskning av dokumenterad information för att avgöra om systemet är berättigat till certifiering. Detta sker på distans.

 • Revision på plats

  Granskning av dokumenterad information för att avgöra om den på ett rimligt sätt återspeglar faktisk praxis och standardens krav.

 • Åtgärdande av avvikelser

  Om revisionen identifierar avvikelser måste organisationen korrigera dessa inom en fastställd tidsfrist.

 • Utfärdad certifiering

  Du får ett intyg som bevis på certifieringen.

 • Övervakningsrevision

  Status på energihanteringsssystemet (EnMS) granskas årligen under de två första åren av cykeln.

 • Omcertifieringsrevision

  Certifieringen upphör att gälla efter tre år och måste då förnyas.

Att jobba för hållbarhet och miljö

Att införa och driva ett energiledningssystem enligt ISO 50001 kan vara det första steget för företag mot klimatskydd och hållbarhet. De kan uppnå detta framför allt genom att öka sin energieffektivitet, ersätta fossila bränslen och, i vissa fall, genom att ändra sitt dominerande konsumtionsmönster. Efter en tid når många företag en punkt där de har uppnått snabba vinster och ytterligare åtgärder verkar oekonomiska.

Vid denna tidpunkt är det värt att börja optimera värdekedjan bortom själva företagets gränser samt icke energirelaterade miljöaspekter. Denna bredare inriktning är ett område som miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS kan ta upp. Du kan gå ett steg längre genom att engagera dig för hållbarhet i ett kommersiellt sammanhang. Ett ämne som hör samman med detta är företagens sociala ansvar (CSR), som bygger på hållbar affärsverksamhet med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Miljö & hållbarhet

Så beräknar man koldioxidavtryck för företag

Företagets koldioxidavtryck visar på utsläppshotspots och potentiella optimeringar. I den här artikeln beskrivs en metod för datainsamling och beräkning i enlighet med GHG-protokollet och ISO 14064.

Läs artikel
Miljö & hållbarhet, Revisioner

Hållbarhetsrapportering

Det finns många fördelar med att göra er hållbarhetsrapportering i en integrerad programvara, i denna artikel tar vi upp fem av dessa!

Läs artikel
Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet

Hur man väljer rätt EHS-lösning!

Hur man väljer rätt EHS-lösning! Känns det komplicerat att välja en EHS-lösning för ditt företag? Anmäl dig idag och och få värdefulla tips!

Titta på Webinarie

X