Arbetsmiljö

ESG - Kriterier och Rapportering

En solid grund för förtroende och ansvarsfulla investeringar

5 minuter06/09/2021

Under de senaste åren har människor och företag runt om i världen blivit alltmer medvetna om det brådskande behovet av ett framåtblickande perspektiv, särskilt när det gäller industri- och produktionsprocesser. Klimatavtal, bestämmelser om arbetssäkerhet och den europeiska lagen om tillbörlig aktsamhet (European Due Diligance Act) är alla bevis på det ökande trycket på att agera ansvarsfullt som nu genomsyrar alla affärsområden. Ett annat exempel finns inom den finansiella sektorn, där klassificering av hållbara investeringar utifrån ESG-kriterier har fått ökad acceptans. En ökad medvetenhet om hållbarhet i samhället i stort, tillsammans med ett större miljömedvetande och en starkare känsla av globalt ansvar har alla bidragit till en synlig ökning av efterfrågan på investeringsmöjligheter som uppfyller ESG-kriterierna.

ESG: Vad står det för och vad betyder det?

Akronymen "ESG" står för Enviroment (miljö),  Social (sociala frågor) och Governance (företagsstyrning). Dessa tre aspekter omfattar de ansvarsområden där företagen bör sträva efter att bedriva sin verksamhet i enlighet med särskilda kriterier. Inom den finansiella sektorn används ESG-kriterier och motsvarande KPI:er även som investeringskriterier för att se till att investeringarna är så hållbara som möjligt.

I strikt mening är "hållbar" inte en helt korrekt term i detta sammanhang, eftersom ESG och hållbarhet är två separata och skilda begrepp. I ett bredare sammanhang beskriver termen "hållbarhet" ett övergripande koncept för framtidsinriktade metoder som syftar till att skapa en balans mellan resursförbrukning och förnyelse utan att belasta eller missgynna kommande generationer. ESG däremot fokuserar specifikt på finansiella aspekter och hjälper potentiella investerare att hitta ekologiskt och socialt ansvarsfulla investeringar. ESG-kriterierna gör det därför lättare för ansvarsfulla investerare att hitta lämpliga finansiella produkter. Eftersom ESG-kompatibla investeringar i allmänhet är i linje med hållbarhetskonceptet används de två termerna ofta synonymt.

Vad är ESG-kriterier?

Närmare bestämt är ESG-kriterier investeringskriterier som gör det möjligt att undersöka olika finansiella produkters hållbarhetskreditiv. De har blivit en de facto branschstandard för hållbara investeringar. Hittills har dock inget universellt klassificeringssystem utarbetats, vilket har lett till att olika system används parallellt.

Ett av de vanligaste miljökriterierna är en organisations klimatpåverkan eller bidrag till klimatskyddet. Samtidigt belyser den sociala aspekten av ESG alltmer arbetssäkerheten, och insatser för att förbättra företagsstyrningen står i fokus för den nya tyska lagen om leveranskedjor. Som tidigare nämnts finns det dock inga specifika kriterier som organisationer är skyldiga att uppfylla. Inga fasta, universella ESG-kriterier har hittills formulerats, vilket ibland leder till ojämna krav som varierar från sektor till sektor. Dessutom fokuserar olika typer av företag på olika ESG-mått och KPI:er.

ESG i korthet

 

Environment (Miljö)

Social (Sociala Frågor)

Governance (Företagsstyrning)

Konsekvenser

 • Skydd av miljön
 • Bevara resurserna
 • Användning av förnybar energi
 • Arbeta på ett framtidsinriktat sätt
 • Skydd av mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet
 • Att utrota barnarbete och slaveri
 • Att ta ansvar för de anställdas välbefinnande
 • Att ta en rimlig del av sitt sociala ansvar.
 • Etisk företagsledning
 • Bekämpning av korruption/konkurrenshämmande beteende

Vanligt använda kriterier

 • Klimatskydd
 • Resursförvaltning
 • Vattenförvaltning
 • Energi- och utsläppshantering
 • Förvaltning av byggnader
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Hälsa och välbefinnande
 • Fortbildning för anställda
 • Revisioner av försörjningskedjan
 • Internationellt och nationellt samarbete
 • Överensstämmelse & Efterlevnad
 • Övervakning, ledning och kontrollstrukturer
 • Hantering av rykte
 • Mångfald

Trots detta finns det redan ett samförstånd om en standardiserad, universell uppsättning kriterier inom synhåll. Redan 2006 formulerade ett FN-initiativ kallat Principles of Responsible Investment sex viktiga principer. År 2020 införde EU en EU-taxonomi för hållbar verksamhet, som följdes av en delegerad akt om EU-taxonomi för klimat i april 2021, som en del av målet att skapa ett standardiserat, alleuropeiskt system för hållbara produkter. EU:s taxonomi omfattar också ett paket för hållbar finansiering som uttryckligen riktar sig till den finansiella sektorn. Detta skulle kunna göra det möjligt att definiera strikta rättsliga krav, vilket i sin tur skulle öka transparensen i frågan om ESG-efterlevnad.

Kritik gällande ESG-kriterier

Ett universellt klassificeringssystem och större öppenhet är båda nödvändiga för att motverka den kritik som riktats mot de ESG-kriterier som hittills använts. För närvarande kan företag i olika sektorer välja olika KPI:er för att mäta efterlevnaden av ESG-kriterierna, vilket har lett till att hållbarhetsvärderingsinstitut har fått i uppdrag att endast ta fram betyg för specifika aspekter, samtidigt som de inte tar hänsyn till ett företags hela hållbarhetshistoria. Detta system är känsligt för intressekonflikter.

Med hjälp av dessa klassledande klassificeringar kan företagen jämföra sig med andra aktörer i sin bransch - vanligtvis med mycket positiva resultat. Det faktum att företagen kan utesluta mindre idealiska aspekter av sitt erbjudande helt och hållet innebär att de kan framställa sig själva som förebilder i fråga om socialt och miljömässigt ansvarstagande och som ledare i frågan inom sin sektor, även om deras tillvägagångssätt är mindre hållbart i stort. Följaktligen kritiseras det nuvarande systemet ofta för att underlätta greenwashing.

Programvara för ESG-rapportering

Framtida klassificeringssystem kommer att syfta till att förebygga sådana problem. Företag som hoppas på att bli certifierade enligt nya ESG-klassificeringssystem står nu inför frågan om att genomföra ESG-bestämmelser och mäta sina resultat på dessa områden. Det är verkligen värt det med tanke på det ökande allmänna intresset för ESG-kompatibla investeringar och bevis på att investerare aktivt söker efter sådana investeringar, vilket skulle kunna leda till att företag som ignorerar ESG-kriterier går miste om värdefullt investerarkapital. Dessutom gynnar förbättringar när det gäller arbetsmiljö- och miljönormer i slutändan hela företaget. Att upprätthålla en öppen och spårbar översikt över genomförandet av ESG-kriterier är verkligen en utmaning. Det är därför ofta väl värt att införa en programvarulösning som kan täcka rapporteringskraven för miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade aspekter. En centraliserad programvarulösning som gör det möjligt att hantera information och automatisera arbetsflöden både stöder och förenklar rapporteringen, vilket i sig förbättrar hållbarheten i produktionsprocesserna. Som ett resultat av detta kan företag enkelt integrera rapportering av ESG-kriterier och övervaka sina resultat.

Nya perspektiv för modern säkerhetshantering!

Vad händer när de gamla, beprövade metoderna inte kan sänka olycksfrekvensen ytterligare? Hur kan du förhindra att byråkratin går överstyr och att skyddsåtgärderna hindrar produktiviteten? För att besvara dessa frågor i sin helhet behöver vi nya perspektiv. Fler och fler experter håller med om att traditionella koncept för arbetssäkerhet är alltför kortsiktiga, men vad ersätter? Utöka din strategi och bli inspirerad av nya insikter! Läs om detta i Quentics whitepaper!

Läs nu!

Överblick över de viktigaste punkterna rörande ESG

 • Universella ESG-kriterier kommer att införas under de närmaste åren.
 • ESG-kriterier bidrar till ökad öppenhet och förbättrad hållbarhet
 • Miljömässigt och socialt ansvarsfulla företag kan positionera sig som mer attraktiva arbetsgivare och affärspartner.
 • Programvaran stöder integrering och rapportering av hållbarhetskriterier/ESG-kriterier.

 

En universell ESG-klassificering har potential att lägga grunden för ökade sociala och ekologiska investeringar samtidigt som företag uppmuntras att uppfylla dessa kriterier - och därmed göra sin del för att skapa en ansvarsfull framtid för alla.

 

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Digitalisering

Safety Walks - 5 tips för att lyckas

Behöver du tips på hur ni ska lyckas med skyddsronder? Läs denna artikel för att få tips och råd på hur er organisation kan bli framgångsrika med skyddsronder!

Läs artikel
Arbetsmiljö

Incidenthantering: Data, fakta & siffror - Från A till Ö

Varje KPI har sina styrkor och nackdelar. Vi har sammanställt en alfabetisk lista över KPI:er med formler, exempel, fördelar och nackdelar.

Läs artikel
12.10.2021, kl. 10.00
Arbetsmiljö, Digitalisering

Webinar: Hur man väljer rätt EHSQ-plattform!

Känns det komplicerat att välja en EHSQ-lösning för ditt företag? Anmäl dig idag och och få värdefulla tips från Quentic!

Anmäl dig här

X