Arbetsmiljö

ESG - Kriterier och Rapportering

Hållbarhetshantering och prestanda - En solid grund för förtroende och ansvarsfulla investeringar

5 minuter09/09/2022

Under de senaste åren har människor och företag runt om i världen blivit alltmer medvetna om det brådskande behovet av ett framåtblickande perspektiv, särskilt när det gäller industri- och produktionsprocesser. Klimatavtal, bestämmelser om arbetssäkerhet och den europeiska lagen om tillbörlig aktsamhet (European Due Diligance Act) är alla bevis på det ökande trycket på att agera ansvarsfullt som nu genomsyrar alla affärsområden. Ett annat exempel finns inom den finansiella sektorn, där klassificering av hållbara investeringar utifrån ESG-kriterier har fått ökad acceptans. En ökad medvetenhet om hållbarhet i samhället i stort, tillsammans med ett större miljömedvetande och en starkare känsla av globalt ansvar har alla bidragit till en synlig ökning av efterfrågan på investeringsmöjligheter som uppfyller ESG-kriterierna.

En universell ESG-klassificering har potential att lägga grunden för ökade sociala och ekologiska investeringar samtidigt som den ger företag incitament att uppfylla dessa kriterier - och därmed göra sin del för att skapa en ansvarsfull framtid för alla.

ESG: Vad står det för och vad betyder det?

Akronymen "ESG" står för Enviroment (miljö),  Social (sociala frågor) och Governance (företagsstyrning). Dessa tre aspekter omfattar de ansvarsområden där företagen bör sträva efter att bedriva sin verksamhet i enlighet med särskilda kriterier. Inom den finansiella sektorn används ESG-kriterier och motsvarande KPI:er även som investeringskriterier för att se till att investeringarna är så hållbara som möjligt.

I strikt mening är "hållbar" inte en helt korrekt term i detta sammanhang, eftersom ESG och hållbarhet är två separata och skilda begrepp. I ett bredare sammanhang beskriver termen "hållbarhet" ett övergripande koncept för framtidsinriktade metoder som syftar till att skapa en balans mellan resursförbrukning och förnyelse utan att belasta eller missgynna kommande generationer. ESG däremot fokuserar specifikt på finansiella aspekter och hjälper potentiella investerare att hitta ekologiskt och socialt ansvarsfulla investeringar. ESG-kriterierna gör det därför lättare för ansvarsfulla investerare att hitta lämpliga finansiella produkter. Eftersom ESG-kompatibla investeringar i allmänhet är i linje med hållbarhetskonceptet används de två termerna ofta synonymt.

ESG och CSR i Hållbarhetshanteringen

En omfattande hållbarhetshantering omfattar strategier och åtgärder som hjälper företag att leva upp till detta ansvar och ge ett betydande bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling. Två begrepp är särskilt vanliga i detta sammanhang: CSR (Corporate Social Responsibility) och ESG (Environment, Social and Corporate Governance). Båda termerna handlar om företagens ansvar, men även om de är besläktade har de olika betydelser och inriktningar. Medan akronymen CSR beskriver ett ganska normativt koncept som håller företagen ansvariga för sitt sociala engagemang ur ett etiskt perspektiv, hjälper ESG till att mäta och kvantifiera dessa ansträngningar. ESG avser i första hand hållbarhetsbedömning av börsnoterade företag inom området grön finansiering och hållbara investeringar, men har på senare tid även tillämpats på hållbarhetsförvaltning som helhet.

Vad är ESG-kriterier?

Närmare bestämt är ESG-kriterier investeringskriterier som gör det möjligt att undersöka olika finansiella produkters hållbarhetskreditiv. De har blivit en de facto branschstandard för hållbara investeringar. Hittills har dock inget universellt klassificeringssystem utarbetats, vilket har lett till att olika system används parallellt.

Ett av de vanligaste miljökriterierna är en organisations klimatpåverkan eller bidrag till klimatskyddet. Samtidigt belyser den sociala aspekten av ESG alltmer arbetssäkerheten, och insatser för att förbättra företagsstyrningen står i fokus för den nya tyska lagen om leveranskedjor. Som tidigare nämnts finns det dock inga specifika kriterier som organisationer är skyldiga att uppfylla. Inga fasta, universella ESG-kriterier har hittills formulerats, vilket ibland leder till ojämna krav som varierar från sektor till sektor. Dessutom fokuserar olika typer av företag på olika ESG-mått och KPI:er.

Trots detta finns det redan ett samförstånd om en standardiserad, universell uppsättning kriterier inom synhåll. Redan 2006 formulerade ett FN-initiativ, kallat Principles of Responsible Investment, sex viktiga principer. År 2020 införde EU en EU-taxonomi för hållbar verksamhet, som följdes av en delegerad akt om EU-taxonomi för klimat i april 2021, som en del av målet att skapa ett standardiserat, alleuropeiskt system för hållbara produkter. EU:s taxonomi omfattar också ett paket för hållbar finansiering som uttryckligen riktar sig till den finansiella sektorn. Detta skulle kunna göra det möjligt att definiera strikta rättsliga krav, vilket i sin tur skulle öka insynen i frågan om ESG-efterlevnad.

ESG i korthet

 

Environment (Miljö)

Social (Sociala Frågor)

Governance (Företagsstyrning)

Konsekvenser

 • Skydd av miljön
 • Bevara resurserna
 • Användning av förnybar energi
 • Arbeta på ett framtidsinriktat sätt
 • Skydd av mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet
 • Att utrota barnarbete och slaveri
 • Att ta ansvar för de anställdas välbefinnande
 • Att ta en rimlig del av sitt sociala ansvar.
 • Etisk företagsledning
 • Bekämpning av korruption/konkurrenshämmande beteende

Vanligt använda kriterier

 • Klimatskydd
 • Resursförvaltning
 • Vattenförvaltning
 • Energi- och utsläppshantering
 • Förvaltning av byggnader
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Hälsa och välbefinnande
 • Fortbildning för anställda
 • Revisioner av försörjningskedjan
 • Internationellt och nationellt samarbete
 • Överensstämmelse & Efterlevnad
 • Övervakning, ledning och kontrollstrukturer
 • Hantering av rykte
 • Mångfald

Varför är ESG så viktigt för företag?

I linje med den aktuella utvecklingen på EU-nivå, ökar trycket på företagen genom regleringar.EU:s taxonomi för hållbar ekonomisk verksamhet, som för närvarande håller på att förhandlas, kommer att skapa en ram för att avgöra om och i vilken utsträckning viss ekonomisk verksamhet ska klassificeras som (miljömässigt) hållbar.

Dessutom kommer finansmarknadsaktörer, t.ex. investeringsfonder som vill marknadsföra hållbara finansiella produkter, att vara skyldiga att rapportera om andelen (miljömässigt) hållbara investeringar i sina portföljer. I framtiden kommer företag som är skyldiga att tillhandahålla icke-finansiell rapportering i enlighet med EU-direktiv 2014/95/EU ("CSR-direktivet") att behöva tillhandahålla information om i vilken utsträckning företagets verksamhet är kopplad till miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet.

En annan aspekt är Europeiska kommissionens initiativ för hållbara produkter (Sustainable Product Initiative, SPI), som för närvarande håller på att utvecklas. Med initiativet "Substantiating Green Claims" kommer företagen att behöva styrka sina kvantitativa påståenden om sina produkters miljövänlighet med hjälp av den standardiserade PEF-metoden (Product Environmental Footprint).

I framtiden kommer det i allt högre grad bero av företags ESG-prestanda, huruvida, samt i vilken utsträckning företag kan få tillgång till finansmarknaderna.

Man kan förvänta sig att direktivet om ekodesign och energimärkning kommer att omfatta fler produktgrupper och utvidga sina krav på livscykel, återanvändbarhet, reparerbarhet och återvinningsbarhet. Det är tänkt att all viktig information om materialsammansättning, återanvändbarhet och återvinningsbarhet ska sammanställas och bearbetas genom digitala produktpass.

Kritik gällande ESG-kriterier

Ett universellt klassificeringssystem och större öppenhet är båda nödvändiga för att motverka den kritik som riktats mot de ESG-kriterier som hittills använts. För närvarande kan företag i olika sektorer välja olika KPI:er för att mäta efterlevnaden av ESG-kriterierna, vilket har lett till att hållbarhetsvärderingsinstitut har fått i uppdrag att endast ta fram betyg för specifika aspekter, samtidigt som de inte tar hänsyn till ett företags hela hållbarhetshistoria. Detta system är känsligt för intressekonflikter.

Med hjälp av dessa klassledande klassificeringar kan företagen jämföra sig med andra aktörer i sin bransch - vanligtvis med mycket positiva resultat. Det faktum att företagen kan utesluta mindre idealiska aspekter av sitt erbjudande helt och hållet innebär att de kan framställa sig själva som förebilder i fråga om socialt och miljömässigt ansvarstagande och som ledare i frågan inom sin sektor, även om deras tillvägagångssätt är mindre hållbart i stort. Följaktligen kritiseras det nuvarande systemet ofta för att underlätta greenwashing.

ESG och Arbetsmiljö & säkerhet: Insikter från Safety Management Trend Report 2022

    
Den hänsyn som företagen tar till dessa kriterier är nära kopplad till den  arbete som EHS-personal utför. Överlappningarna sträcker sig från att arbeta på ett generellt hållbart sätt till att ta ansvar för att se till att åtgärder för att skydda människor och miljö följs under hela produktionsprocessen. Åtgärder på olika politiska nivåer har utökat och och fortsätter att utvidga företagens långsiktiga omsorgsskyldigheter till att omfatta leveranskedjor, vilket har gjort att att ha en integrerad EHS-strategi blir alltmer relevant för kommersiell framgång.

Medan 18 % av de tillfrågade inte har (ännu) inte kommit i kontakt med ämnet, men en betydande del av de en betydande andel av aktörerna (42 %) förväntar sig att ESG-kriterierna kommer att de kommer att spela en viktig roll inom en nära framtid. I slutändan är ESG:s roll som ett trendigt ämne och en viktig framgångsfaktor. av det faktum att dessa kriterier redan har blivit en viktig drivkraft för investeringar i bättre arbetsmiljö och säkerhet i nästan 30 % av de företag som deltog i undersökningen.

Undersökningen kompletteras med yttranden från åtta internationella experter. De ser den ökande betydelsen av ESG-kriterier som en möjlighet att förbättra och öka medvetenheten om frågor som rör säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. 

Med bakgrund av klimatförändringarna anser vissa experter att företagen nu har en skyldighet att
att tillämpa ESG-kriterier. Dessa kriterier medför förändringar som också medför nya risker och potentiell risk.
risker - och företagen måste reagera därefter. Dessa risker är naturligtvis kopplade till företagens sociala ansvar, men de
men också med företagens ansvar gentemot sina anställda.

"Enligt min åsikt är ESG en enorm möjlighet. för dem som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet. En organisation som vill uppnå trovärdiga och långvariga resultat måste integrera aspekterna av arbetsmiljö och säkerhet i arbetet, i högre grad än vad som är fallet just nu. Vi måste arbeta på ett hållbart sätt i största möjliga bemärkelse, annars kommer vi aldrig att komma någonstans."

Antonio Terracina

Programvara för ESG-rapportering

Framtida klassificeringssystem kommer att syfta till att förebygga sådana problem. Företag som hoppas på att bli certifierade enligt nya ESG-klassificeringssystem står nu inför frågan om att genomföra ESG-bestämmelser och mäta sina resultat på dessa områden. Det är verkligen värt det med tanke på det ökande allmänna intresset för ESG-kompatibla investeringar och bevis på att investerare aktivt söker efter sådana investeringar, vilket skulle kunna leda till att företag som ignorerar ESG-kriterier går miste om värdefullt investerarkapital. Dessutom gynnar förbättringar när det gäller arbetsmiljö- och miljönormer i slutändan hela företaget. Att upprätthålla en öppen och spårbar översikt över genomförandet av ESG-kriterier är verkligen en utmaning. Det är därför ofta väl värt att införa en programvarulösning som kan täcka rapporteringskraven för miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade aspekter. En centraliserad programvarulösning som gör det möjligt att hantera information och automatisera arbetsflöden både stöder och förenklar rapporteringen, vilket i sig förbättrar hållbarheten i produktionsprocesserna. Som ett resultat av detta kan företag enkelt integrera rapportering av ESG-kriterier och övervaka sina resultat.

Nya perspektiv för modern säkerhetshantering!

Vad händer när de gamla, beprövade metoderna inte kan sänka olycksfrekvensen ytterligare? Hur kan du förhindra att byråkratin går överstyr och att skyddsåtgärderna hindrar produktiviteten? För att besvara dessa frågor i sin helhet behöver vi nya perspektiv. Fler och fler experter håller med om att traditionella koncept för arbetssäkerhet är alltför kortsiktiga, men vad ersätter? Utöka din strategi och bli inspirerad av nya insikter! Läs om detta i Quentics whitepaper!

Läs nu!

Överblick över de viktigaste punkterna rörande ESG

 • Universella ESG-kriterier kommer att införas under de närmaste åren.
 • ESG-kriterier bidrar till ökad öppenhet och förbättrad hållbarhet
 • Miljömässigt och socialt ansvarsfulla företag kan positionera sig som mer attraktiva arbetsgivare och affärspartner.
 • Programvaran stöder integrering och rapportering av hållbarhetskriterier/ESG-kriterier.

 

En universell ESG-klassificering har potential att lägga grunden för ökade sociala och ekologiska investeringar samtidigt som företag uppmuntras att uppfylla dessa kriterier - och därmed göra sin del för att skapa en ansvarsfull framtid för alla.

 

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö

Safety mindset: Att sätta säkerheten i första rummet

För att förbättra de stagnerande olycksfrekvenserna krävs mer än standardiserade säkerhetsåtgärder. Stefan Ganzke förklarar hur motivationen för att engagera sig i arbetsmiljö & säkerhet uppstår - och hur du kan påverka …

Läs artikel
Arbetsmiljö

Dussmann Group

Att beräkna och registrera koldioxidavtrycken för alla företagsavdelningar i 21 länder var en verklig utmaning för Dussmann-koncernens icke-finansiella rapportering. Programvarulösningen Quentic gjorde det möjligt. 

Läs framgångshistorien
Arbetsmiljö

"Vår vision är att involvera alla människor"

Timo Kronlöf är Senior Product Manager på Quentic och motiveras av en vision om att hjälpa organisationer att hantera de pågående stora förändringarna inom EHSQ & ESG.

Läs artikel

X