Miljö & hållbarhet

Så räknar ni ut ett företags koldioxidavtryck

Fastställda metoder för att fastställa företagens koldioxidavtryck i enlighet med GHG-protokollet och ISO 14064.

6 minuter02/09/2022

Av: Sandra Gottschall (ConPlusUltra)

Entreprenörskapetsansvar genomgår för närvarande en utmanande omvandlingsprocess. Detta sträcker sig från EU:s taxonomi - som är en del av EU:s Green Deal - till de kommande revideringarna av hållbarhetsrapporteringen (som fastställs i EU:s CSRD) och lagstiftningen om due diligence i samband med leveranskedjor. En sak är säker: företagen har en nyckelroll att spela när det gäller att driva på den hållbara omställningen i samhället som helhet. De måste bli alltmer öppna för sina intressenter genom att granska sig själva och sina leveranskedjor i enlighet med ESG-kriterierna. Några av de relevanta metoderna, standarderna och kriterierna för sådan rapportering håller fortfarande på att utvecklas, samtidigt som ytterligare utmaningar som kriget i Ukraina, flaskhalsar i utbudet och skyhöga energipriser tvingar företagen att göra tillfälliga strategiska omläggningar.

Men trots de omfattande utmaningarna när det gäller entreprenörsansvar finns det ett ämne som förenar dessa olika frågor: klimatkrisen. När det gäller bedömningen av vår tids största risk - och största ansvar - har metoderna för att bedöma och optimera utsläppen av växthusgaser gjort sådana framsteg under de senaste åren att vi nu har detaljerade och giltigaberäkningsmetoder samt internationellt tillämpliga databaser till vårt förfogande. Detta innebär att det i denna storskaliga omvandlingsprocess finns en stabil parameter som företagen kan bygga på: deras koldioxidavtryck.

Beräkning av ett företags koldioxidavtryck

Företagets koldioxidavtryck beräknas på grundval av uppmätta eller uppskattade förbrukningsuppgifter (naturgas, olja, biomassa, el, bränsle, papper, material etc.) och utsläppsfaktorer som kallas koldioxidekvivalenter. Dessa består av koldioxid (den mest utsläppta växthusgasen i volym) samt metan och dikväveoxid, som omvandlas till koldioxidekvivalenter. Att beräkna ett företags koldioxidavtryck är inte bara en engångsuppgift. I stället uppdateras dessa uppgifter varje år med målet att successivt minska utsläppen genom åtgärder för att minska utsläppen, med ständig övervakning av de faktiska utsläppen. Hela processen för att beräkna ett koldioxidavtryck är en cykel av kontinuerlig förbättring, vilket gör det till ett optimalt verktyg för långsiktig förvaltning av operativa klimatskyddsåtgärder.

Ett företags koldioxidavtryck består av alla direkta och indirekta utsläpp som genereras av hela organisationen. Det kräver därför en omfattande registrering och analys av företagets utsläpp inom klart definierade systemgränser. I analysen beräknas utsläppen med hjälp av tillgängliga uppgifter, t.ex. förbrukningssiffror (t.ex. årlig elförbrukning, årlig körsträcka i fordonsparken) och fördelas på organisatoriska enheter (t.ex. huvudkontor, produktionsanläggningar, externa tjänsteleverantörer), processer, produkter och tjänster. Grunden för beräkningar av koldioxidavtryck är den internationella ISO 14064-standarden, medan GHG-protokollets tre tillämpningsområden används för att göra skillnad mellan olika utsläppskällor.

De tre tillämpningsområdena i GHG-protokollet

 • Scope 1-utsläpp (direkta):

  Dessa utsläpp kommer från källor inom de undersökta systemgränserna. Detta inkluderar utsläpp som är kopplade till företagets förbrukning av energi (t.ex. gas) eller fordonsbränslen (diesel) samt utsläpp som genereras av byggnader och anläggningar.

 • Scope 2-utsläpp (indirekta, uppströms):

  Detta är utsläpp som uppstår vid produktion av energi som företaget köper, vanligtvis i form av el eller värme från leverantörer av energitjänster (t.ex. fjärrvärme).

 • Scope 3 Utsläpp (indirekta, uppströms och nedströms):

  Detta är alla gråa utsläpp som orsakas av företagets verksamhet men som företaget inte har kontroll över, t.ex. produktionsmaterial, förbrukningsmaterial, förpackningar, avfallshantering, logistik och personalens pendling. Dessa utsläpp sker både i företagets uppströms- och nedströmsled.

Det finns olika metoder för att omvandla förbrukningsuppgifter till koldioxidekvivalenter. Huvudprincipen är att företagen varje år bör förbättra datakvaliteten och resultatens giltighet och även fokusera på de viktigaste detaljerna. I följande tabell beskrivs några av alternativen:

Företagsinformation x Utsläppsfaktorer

Exempel

Mätbara uppgifter x Primära uppgifter

Enheter av produkten x Utsläppsvärde per enhet

Measurable data x Fysiska/teknologiska faktorer

Volym av lastbilstransporter (tkm) x Utsläppsvärde/tkm


Monetära uppgifter x Monetära faktorer

Maskinvärde (€) x utsläppsvärde per värdeenhet

Master data (proxy) x Industriellt genomsnittsvärde

Kontorsyta (m²) x Utsläppsvärde per m² yta

Förutom att korrekt tillämpa de standarder som nämnts tidigare är det särskilt viktigt att iaktta de grundläggande principer som fastställs i GHG-protokollet - nämligen relevans, fullständighet, konsekvens, öppenhet och noggrannhet - som följer principerna för finansiell rapportering.

Koldioxidavtryck med en knapptryckning

Sedan 2021 kan alla nödvändiga indikatorer för Dussmann-koncernens koldioxidavtryck anges online. Det gör det möjligt för EHSQ-teamet att övervaka i realtid och ingripa snabbt under rapporteringsprocessen om det uppstår avvikelser eller problem. Läs mer om bakgrunden till denna framgångshistoria.

Läs nu!

Helheten: Koldioxidavtryck och yrkesmässig hantering av klimatskydd

I framtiden kommer koldioxidavtryck att bli föremål för stränga revisioner. Med detta i åtanke måste ett viktigt långsiktigt mål vara att utveckla en sund och okej metod för insamling och beräkning av uppgifter. Företagen bör därför införa ett professionellt tillvägagångssätt för hantering av klimatskyddet för att kunna uppfylla dessa framtida krav.

Det allmänna tillvägagångssättet för en fotspårbaserad klimatskyddsförvaltning för företag kan delas in i följande steg:

De fem stegen i en klimatskyddsförvaltning som bygger på koldioxidavtryck

 • Beräkna koldioxidavtrycket (scope 1 och 2), genomföra en väsentlighetsanalys (scope 3)

 • Identifiera hotspots och potentiella sätt att minska utsläppen

 • Planera och genomföra särskilda minskningsåtgärder

 • Utveckla en långsiktig klimatstrategi för tillämpningsområdena 1, 2 och 3

 • Genomföra regelbunden övervakning genom en årlig översyn av koldioxidavtrycket

Din upptäcktsresa med koldioxidavtrycket

Experterna är överens om att koldioxidutsläppen snart kommer att bli den viktigaste miljöindikatorn för klimatskydd, för banker, revisorer, investerare, kunder och sist men inte minst för tillsynsmyndigheter och lagstiftare, utöver de konventionella finansiella indikatorerna. Den goda nyheten är att det finns metoder för att beräkna denna indikator och att de har prövats och testats i stor utsträckning.

Koldioxidavtryck visar på utsläppshotspots och potentiella optimeringar - och tar företagen med på en upptäcktsresa för att utforska sin egen verksamhet, sina leverantörers verksamhet och sina kunder. Denna process skapar inga datakyrkogårdar utan genererar i stället användbar information för produktutvecklare samt specialister inom upphandling, produktion, marknadsföring och försäljning. Miljövänlighet och hållbarhet är framtidens nyckelstandarder och kommer att ge enorma konkurrensfördelar.

Sandra Gottschall Expert för beräkning av koldioxidavtrycket
Om författaren

Sandra Gottschall är projektledare för klimatneutralitet på ConPlusUltra. Hon har en examen i hållbar energi och hantering av bioresurser och har över 10 års yrkeserfarenhet inom konsultverksamhet för företag inom områdena klimatskyddsförvaltning, hållbarhetsrapportering, koldioxidavtryck och klimatkommunikation.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Miljö & hållbarhet

Certifiering enligt ISO 50001

Upplev fördelarna med ISO 50001-certifiering: Sänk energikostnaderna och skydda miljön samtidigt. Lär dig mer om strukturen, kraven och certifieringsprocessen för denna standard!

Läs artikel
Miljö & hållbarhet, Revisioner

Hållbarhetsrapportering

Det finns många fördelar med att göra er hållbarhetsrapportering i en integrerad programvara, i denna artikel tar vi upp fem av dessa!

Läs artikel
Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet

Hur man väljer rätt EHS-lösning!

Hur man väljer rätt EHS-lösning! Känns det komplicerat att välja en EHS-lösning för ditt företag? Anmäl dig idag och och få värdefulla tips!

Titta på Webinarie

X