Arbetsmiljö

EHS & Hållbarhet - Investment case

Vi vill väcka din tankeverksamhet! Med PDF-mall för din affärsidé!

19 minutersenast uppdaterad: 09/12/2022

Av: Mouttou Natanasigamani

I över 20 år har jag haft många roller som både managementkonsult och kundstrategiledare och har arbetat med företag och deras EHS- och ESG-utmaningar inom många branscher. För att förstå och hjälpa mina kunder bläddrar jag igenom deras årsrapporter och följer deras utveckling. När jag särskilt fokuserade på det uppdrag, den vision och de värderingar som företagen årligen kommunicerar till omvärlden under de senaste fem åren, noterade jag följande trend: Företagen har börjat visa tydligt vilken vikt de lägger vid sina medarbetare och sin planet, utöver vinst. Vissa av dem visar detta genom sina sociala, miljömässiga och ekonomiskavärden. Den viktigaste slutsatsen är:

Det är ett absolut krav att du investerar i säkerhet och en god arbetsmiljö för dina anställda samt för miljön.

Om ditt företag vill vara verksamt i denna konkurrensutsatta och störande miljö och dessutom göra vinster, är det ett absolut krav att du investerar i säkerhet och standarder för dina anställda och miljön genom att avsätta rätt nivå av din budget för dessa mål. Mitt ämne i dag är att belysa några av de viktigaste dimensionerna som spelar roll när man argumenterar för att investera i en lösning för miljö, säkerhet, hälsa och hållbarhet (EHS&S). Jag kommer att ta dig med på en resa för att sätta igång din tankeprocess genom att

Du kommer att få en PDF-mall för ditt potentiella investeringscase. Vi går steg för steg igenom alla delar av mallen för att

 • Bedöma det mervärde som en ny EHS- & Miljö-lösning ger,
 • Kvantifiera alla attribut i lämpliga siffror med hjälp av exempelmallarna,
 • och finansiellt utvärdera den potentiella investeringen i EHS- & Miljö-lösningen utifrån det beräknade nettonuvärdet, återbetalningstiden och respektive avkastning på investeringen.

Syftet är att hjälpa dig att stärka din EHS- & MiljöS-avdelning så att den överensstämmer med din affärsstrategi och dina respektive intressenter.  

Definiera utmaningarna

Först och främst ska du definiera de EHS- & Miljö-relaterade utmaningar som din organisation står inför. Oavsett vilken bransch du är verksam inom har varje organisation både generiska och specifika utmaningar. Dessa utmaningar kan skapa risker av liten, medelstor eller stor omfattning för din organisation. Dessa risker kan störa antingen er rutinverksamhet eller påverka er strategiskt. Om du inte tar hänsyn till dessa risker kan det påverka din verksamhet med allt från en liten störning till en stor juridisk tvist. Återverkningarna kan påverka inte bara din organisation som helhet utan även allmänheten i stort. Om de obligatoriska stadgar om efterlevnad av lagstiftningen som gäller där din organisation är verksam inte följs kan detta också leda till ekonomiska påföljder. Men viktigast av allt är att de utmaningar som behöver uppmärksammas när de väl har upptäckts eller som kunde ha förhindrats genom konsekvent övervakning av lämpliga parametrar, när som helst kan leda till dödsfall. Strategiskt sett kommer din organisations rykte att ta skada på kort eller lång sikt, vilket kommer att kasta en skugga över relationerna med alla viktiga intressenter.

Exampel: Veltec

På Veltec hade dubbla data som registrerats i olika filer tidigare lett till inkonsekventa dataset, merarbete och förvirrande listbaserat kaos. När Thomas Arnold utsågs till chef för EHSQ på Veltec tog han itu med denna utmaning genom att standardisera hälso- och säkerhetsverksamheten på fem företagsorter och mer än 30 externa byggarbetsplatser.

Läs mer

Upptäck rätt lösning

Det är naturligtvis viktigt att du använder rätt resurser för att övervaka och lösa EHS&S-relaterade utmaningar, t.ex. en toppmodern EHSQ & ESG-mjukvara och motsvarande processer. Några av de viktigaste områdena som kan hanteras med hjälp av en EHSQ & ESG-mjukvara är följande:

 • Arbetmiljö & säkerhet: Förhindra incidenter, bedöma och minska risker och ge vägledning genom online-instruktioner,
 • Risk- och revisionshantering: Det är viktigt att du har en tydlig målsättning för dina program, att du tar hänsyn till alla aspekter av riskerna, att du granskar alla nivåer internt och att du anpassar dig till de externa intressenterna,
 • Juridisk efterlevnad: Upprätthåller juridiska register, hanterar inspektioner, absolut hantering av ändringar, regelbundna uppdateringar av innehållet,
 • Register över farliga ämnen: Arbetsflödesorienterad godkännandeprocess, kemikaliehantering som uppfyller alla krav, spårning av användningsområden och lagringsområden, hantering av farligt gods,
 • Hantering av luft, vatten och avfall: Miljörapportering, hållbarhetsrapportering,
 • Arbetsplatskontroll: Hantering av arbetstillstånd, skyddsåtgärder osv.

Dessutom är fokus, precis som med införlivandet av all ny teknik, också på att dra nytta av den:

 • En beprövad användarupplevelse.
 • Fullt integrerade moduler med en allt-i-ett-plattform.
 • Smart rapportering på språng.
 • Högpresterande team för kundnöjdhet och konsulterande jänster.
 • Flexibilitet för att anpassa sig till kraven
 • Molnbaserad, enkla uppdateringar och mycket liten ansträngning att underhålla
 • ISO-certifierade ledningssystem etc.

Din guide till att välja rätt EHS-plattform

Att ha rätt EHS-programvara på plats kan vara till stor hjälp för att underlätta din arbetsbörda. Men hur ska du strukturera ditt sökande efter den bästa lösningen för att se till att du hittar rätt programvaruleverantör? Vilka kriterier bör du ta hänsyn till? I vårt whitepaper får du lära dig hur du kan:

 • Identifiera era behov 
 • Överväga relevanta kriterier
 • Identifera potential för besparingar
 • Övertyga ledningen och intressenter
Ladda ned whitepaper

Bedömning av värdet

Förutom att ta reda på vad du definierar som din organisations potentiella EHS- & MIljö-utmaningar och beakta OSHA:s riskkategorier, t.ex. biologiska, kemiska, ergonomiska, fysiska, säkerhetsmässiga och så vidare, är det viktigt att också bedöma värdet som en EHS- & Miljö-lösning kommer att ge din organisation genom att lösa risker, övervaka proaktivt och förebygga problem i ett tidigt skede.

Idealiskt scenario:

Även om det är mycket komplicerat att bedöma vilket värde en EHS- & Miljö-lösning kan tillföra din organisation specifikt, ska jag försöka beskriva generiska typer av värdedrivande faktorer som kan hjälpa till att sätta igång tankeprocessen här:

 • Baserat på den specifika utmaningen och respektive faror som identifierats är det uppenbart att din organisation har vissa förväntningar på vad en EHS- & Miljö-lösning bör leverera. Att spåra de höga kraven på lösningen kan vara din första drivkraft.
 • Bredden av funktioner och det är lösningens förmåga att hantera och minska riskerna.
 • Hur organisationens rykte kan hållas intakt utan att skador uppkommer på grund av de risker som vi diskuterat tidigare, inte bara i det omedelbara utan även på lång sikt.
 • Inte bara själva produkten, utan även nivån på de tjänster och garantier som leverantören av EHS- & Miljö-lösningen kan tillhandahålla.
 • Hur mycket tillit och förtroende för ömsesidig framgång leverantören av EHS- & Miljö-lösningar inger.

Nu när värdedrivkrafterna har fastställts måste även de affärsmässiga och tekniska kraven utarbetas. Vi som leverantör av EHS- & Miljö-lösningar kan då arbeta med kostnaden för respektive lösning, inklusive genomförandet. Genom detta första steg (låt oss kalla det "kostnad för den nya lösningen") får vi en uppskattad totalkostnad för er nya EHS- & Miljö-lösning, inklusive det värde som den kommer att tillföra.

Faktiskt scenario i befintligt skick:

Förutom att förstå kostnaden för den nya lösningen är det uppenbart att förstå de ekonomiska konsekvenserna av hela investeringen. Observera att på samma sätt som värdedrivande faktorer kan vara olika för olika organisationer, gäller samma sak för den finansiella aspekten.

 • Det är mycket viktigt att förstå kostnaden för de system och processer som finns på plats idag (kan vara Excel eller någon annan standardlösning). Du bör också överväga scenariot att du inte har någon lösning för närvarande.
 • Kvantifiera de problem som ni står inför med nuvarande system och processer. Tänk inte bara på den totala ägandekostnaden för sådana system, utan notera också effekterna av följande:
  • Incidenter som ni inte kan hantera.
  • Situationer som gör din organisation sårbar på grund av bristande efterlevnad.
  • Lågt engagemang och högre avgångsfrekvens för anställda på grund av de risker som de kan utsättas för.
  • Ad hoc-scenarier som leder till risker.
  • Oförmåga att få ut dina produkter på marknaden i tid på grund av dessa problem.
  • Missnöjda kunder som är försiktiga med att köpa från en riskbenägen organisation.
  • Konkurrenter som har en fördel på grund av bristande förmåga att konkurrera effektivt på marknaden.
  • Alla negativa siffror som du hittills har redovisat på grund av dessa problem.

Genom detta steg (låt oss kalla det "förväntade besparingar") kommer vi att få de totala kostnaderna för era nuvarande system och processer, inklusive problemen, kvantifierade i pengar. På så sätt kan vi härleda de besparingar som kommer att realiseras under det operativa idealiska "To-Be"-scenariot.

Det är inte bara här som pengarna stannar!!!

Crunching the Numbers

Med tanke på siffrorna från scenarierna "As-Is" och "To-Be" ovan är nästa steg att ta en djupgående titt på det långsiktiga kassaflödet. När man överväger en tidsram som år 0 till år 5, där man under år 0 tar hänsyn till allakapitalutgifter som kan behövas och därefter från år 1 och framåt tar hänsyn till nettointäkterna före skatt (vilket är ett avdrag för kostnaden för den nya lösningen från de förväntade besparingarna). Genom att känna till den procentuella kapitalkostnaden och tillämpa den på kassaflödet under en femårsperiod kan projektets nettonuvärde för hela perioden beräknas. För att fastställa den period då investeringens nytta överstiger kostnaden under hela den femåriga perioden kan återbetalningstiden beräknas och anges i månader. Den procentuella avkastningen på investeringen (ROI) fås genom att nettointäkterna före skatt för femårsperioden divideras med projektets totala kostnad under hela perioden. Jag antar att den här virveln av beräkningar har förvirrat en del av er. I praktiken kommer det att göra utvärderingsprocessen mycket enklare om man har siffrorna och en tydlig uppdelning av stegen.

För att göra beräkningarna tydligare är följande en grov mall med respektive steg beskrivna för att underlätta för er:

Ladda ned din PDF-mall här! (English Version)

Instruktioner för mallen

För att använda mallen på ett effektivt sätt ska du följa de detaljerade förklaringarna nedan för alla delar av mallen.

Mål i tabell A ovan: Att beräkna den förväntade besparingen när din organisation gör sig av med nuvarande EHS- & Miljö-relaterade problem och befintliga äldre lösningar.

i. Kvantifierade problem : Årliga genomsnittliga förutsägbara kostnader under de kommande åren (t.ex. kostnader för olyckor, personalförluster, återhämtningstid, ersättningar, utbildning, återgång till normal nivå, bristande efterlevnad etc.) baserat på de senaste årens historik.

ii. Kostnader för den nuvarande lösningen: Kostnaden för den nuvarande föråldrade äldre lösningen och ytterligare resurser för att underhålla den.

iii. Genom att addera ovanstående kostnader (i. + ii.) kan man få fram de förväntade besparingarna i form av fördelar i pengar.

Mål i tabell B ovan: Att beräkna nettointäkten före skatt för framtida år, med hänsyn till de förväntade besparingarna och den totala kostnaden för den nya EHS- & Miljö-lösningen.

iii. De förväntade besparingarna genom att göra sig av med de nuvarande problemen och den gamla lösningen enligt beräkningen i tabell A.

iv. Den totala ägandekostnaden för den nya EHS- & Miljö-lösningen för kommande år (år 1-5). Den initiala kostnaden för hårdvara och eventuella engångslicensavgifter för programvara måste tas upp som investeringskostnader år 0.

v. Den årliga nettointäkten före skatt kan beräknas genom att subtrahera kostnaden för den nya lösningen från de förväntade besparingarna.

Mål i tabell C ovan: Att beräkna nettonuvärdet för projektet som helhet.

vi. Bestäm först nuvärdet för respektive år genom att :

 1. A. fylla i kassaflödet för åren 0 till 5 i tabellen ovan. Kassaflödet = Årlig nettointäkt före skatt enligt beräkningen i steg v.
 2. B. Beräkna nuvärdet för respektive års kassaflöde genom att antingen
  1. Använda Excel PV-funktionen (med Excel-hjälp) eller
  2. Med hjälp av formeln PV = FV / (1+r) ^n där PV är nuvärde, FV är det framtida värdet av kassaflödet, r är kapitalkostnad och n är tidsperiodens nummer.

vii. Projektets nettonuvärde är summan av nuvärdena för hela perioden på 5 år.

Mål i tabell D ovan: Att beräkna projektets återbetalningstid.

vii. Stegen är följande:

 1. A. Fyll i kassaflödets nuvärde för respektive år enligt beräkningen i steg vi.
 2. B. Beräkna de kumulativa värdena för respektive år från år 0 till 5.
 3. C. Återbetalningstid = (i - c)/o där
  1. i = Initiala investeringar år 0
  2. c = Kumulativt nuvärde under året strax före break-even.
  3. o = ursprungligt kassaflöde under det år då break-even uppnås.

vii. Återbetalningstiden kan anges i månader eller år.

Mål i tabell E ovan: Att beräkna projektets avkastning på investeringar.

Steg ix. och x. förklaras på samma sätt som ovan.

Sammanfattningsvis kan följande ekonomiska resultat framträda efter användning av rätt euro i mallarna ovan:

 1. Nettonuvärdet av din EHS- & Miljö-investering i dag, med hänsyn till alla framtida besparingar och kostnader, på lång sikt,
 2. Återbetalningstid i månader/år under projekttiden, när du börjar inse fördelarna med din EHS- & Miljö-investering
 3. Avkastning på din EHS- & Miljö-investering i procent under hela projekttiden.

Sammanfattning & Slutsats

Det är viktigt att notera att varje organisation har sina egna specifika utmaningar. Dessutom beror de värden som kan uppnås med den nya EHS- & Miljö-lösningen på olika faktorer, t.ex. din bransch, region(er), den marknad du betjänar, de produkter du tillverkar osv. Den här artikeln var tänkt att ge dig insikter på hög nivå och inspirera dig att prioritera att bygga upp ett faktabaserat investeringscase som täcker dina specifika EHS&S end-to-end processbehov, i linje med din organisationsstrategi. Vissa delar av investeringsutvärderingen, t.ex. att kvantifiera problemen och inte bara beakta kostnaden för den nya lösningen utan också kvantifiera värdet runt den, kräver en särskild djupgående analys för att komma till en nära approximation. Jag kan hjälpa till med att genomföra sådana analyser och lägga fram ett slutgiltigt investeringsunderlag. Om ni är intresserade kan ni skicka ett e-postmeddelande till mouttou.natanasigamani@quentic.com för ett kort samtal och en eventuell workshop som nästa produktiva steg.

Slutligen har omfattande forskning och erfarenhet bekräftat att de euro som ni investerar i en EHS- & Miljö-lösning ger riklig avkastning. Även om en av de viktigaste frågorna här är att utvärdera projektets ekonomiska attraktionskraft, är det ännu viktigare att komma ihåg att det höga värdet kommer att uppfattas av människor i hela organisationen och av dem som ni hjälper över hela planeten.

Mouttou Natanasigamani
Om författaren:

Mouttou Natanasigamani är bosatt i Nederländerna. Han har en magisterexamen i företagsekonomi och ett certifikat i hållbarhetshantering. Han arbetar för närvarande inom Quentics strategikonsultverksamhet och har årtionden av erfarenhet inom EHS & Miljö-området. Han brinner för att hjälpa kunder att utveckla sin EHS- & Miljö-strategi och att förbereda/genomföra effektiva investeringar och är mycket tillgänglig om du vill nå honom för att diskutera detta ämne ytterligare.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö

Därför är modern arbetssäkerhet är värt vartenda öre

Framgångsrika företag avsätter en betydande del av sin budget för arbetsmiljö och säkerhet. Här är 6 goda skäl till varför det både är värt vartenda öre, och värt att lägga fokus på inför 2023.

Läs artikel
Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet

Dubbel väsentlighet och DNSH-kriterier

Att fastställa kursen för efterlevnad av taxonomin och ESG-rapportering: Vad du behöver veta för att integrera de två principerna, DNSH och Dubbel väsentlighet i din hållbarhetshantering.

Läs artikel
07.12.2022, kl. 10.00
Arbetsmiljö, Digitalisering

Webinar: Så väljer ni rätt EHSQ-plattform!

Känns det komplicerat att välja en EHSQ-lösning för ditt företag? Quentics webinar hjälper dig på vägen till att fatta rätt beslut rörande er EHSQ-plattform!

Anmäl dig till Webinar!

X