Farliga ämnen

Kemikaliehantering enligt REACH, GHS och CLP

Lär dig hur du navigerar det Europeiska regelverket och hanterar uppdateringar av säkerhetsdatablad

5 minuter20/04/2022

Av: Dr Alex Paul

Trycket från regelverken ökar. Med nya lagar som införs varje år för att reglera produktion och användning av kemikalier och med befintliga regler som ständigt förändras för att hålla jämna steg med den vetenskapliga utvecklingen har det blivit en utmaning att navigera i regelverket för kemikalier och dess hantering. Som ett resultat av denna snabbt växande komplexitet upplever många företag nu att deras team för efterlevnad av regelverk och miljö, hälsa och säkerhet (EHS) halkar efter på grund av kapacitetsbrist och personalbrist.

Företagen måste inte bara hålla sig uppdaterade med förändringar, utan de måste också se till att de kan uppfylla alla lagstadgade krav. I takt med att fler och fler länder inför sina egna varianter av kemikalielagstiftning utökas denna utmaning till global nivå.

Företag som hanterar farliga ämnen internationellt står inför många utmaningar, till exempel:

 • Geografiska barriärer: Kemikalier används, levereras och tillverkas över hela världen, och trots ansträngningar för att harmonisera globala system varierar definitionerna och kraven för farliga kemikalier, miljö- och arbetsplatssäkerhetslagar fortfarande mycket - från stat till stat, region till region och land till land. Om man lägger till en alltmer komplex lagstiftning (Reach, CLP, BPR osv.) blir det svårt för företagen att hålla sig uppdaterade om kraven och säkra tillgången till alla marknader.
 • Språkliga hinder: När kemikalier flyttas från ett land till ett annat innebär det att tillverkare och speditörer med stor sannolikhet kommer att stöta på kommunikationsproblem på olika språk och i olika kulturer.

I den här artikeln får du veta mer om Reach och dess krav på sammanställning av SDS (säkerhetsdatablad), GHS- och CLP-märkning. Du kommer också att få veta hur du kan förbättra din efterlevnad av kemikalier och upptäcka hur ny teknik kan hjälpa dig att möta och bemästra de ovannämnda utmaningarna.

GHS: Globalt system för klassificering och märkning av kemikalier

Det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier bidrar till att koordinera klassificering och märkning för företag och syftar till att minska regelbördan för företag som hanterar, lagrar och använder farliga kemikalier. För att följa GHS-standarderna måste kemikaliebehållare ha ett gemensamt signalord, piktogram, faroangivelse (för varje faroklass och kategori) och försiktighetsangivelse.

GHS utvecklades som ett sätt att få olika länders kemikalielagstiftning och standarder att stämma överens. Före GHS hade olika länder sina egna etablerade system för klassificering och märkning av kemiska produkter. Även om de befintliga systemen var likartade i många avseenden var skillnaderna tillräckligt stora för att resultera i olika faroklassificeringar, etiketter eller SDS för samma produkt. Även med GHS kan klassificeringsvariationer kvarstå från ett land till ett annat där uppgifter tolkas på olika sätt eller där olika uppgifter används. Detta är svårt att reglera och genomföra, kostsamt för företag som måste följa många olika system och förvirrande för arbetstagare som måste förstå farorna med en kemikalie för att kunna arbeta säkert.

CLP: Förordning om klassificering, märkning och förpackning

I EU:s förordning (EG) 1272/2008 - även kallad CLP-förordningen (klassificering, märkning och förpackning) - ingår GHS-klassificeringskriterierna och märkningsreglerna som överenskommits på FN-nivå. Med CLP fick de europeiska länderna i uppdrag att anta ett globalt system för klassificering och märkning av farliga ämnen som hjälpte:

 • Främja tillsynsmyndigheternas effektivitet
 • Underlätta handeln
 • Lättare att följa reglerna
 • Minska kostnaderna
 • Tillhandahålla förbättrad och konsekvent information om risker.
 • Uppmuntra till säker transport, hantering och användning av kemikalier.
 • Främja bättre insatser vid kemiska olyckor.
 • Minska behovet av djurförsök.

Kemikalieförordningen: REACH

EU-förordningen (EG) nr 1907/2006 - även känd som REACH-förordningen (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) - trädde i kraft den 1 juni 2007. REACH är lika och direkt tillämplig i alla EU:s medlemsstater.

REACH är fortfarande en stor utmaning för företagen, särskilt i det rådande klimatet med global brist, störningar i sjöfarten och kostnadsinflation som tvingar dem att hitta alternativa leverantörer. Även om tröskelvärdet för registrering på 1 ton är välkänt kan detta fortfarande utgöra ett hinder för att snabbt få tillträde till marknaden. Dessutom fortsätter REACH att utvecklas och har genomfört lagstiftning om avgifter, datadelning, nanomaterial, tidsfrister med mera. Den framtida utvecklingen kommer sannolikt att fokusera på hantering av restriktioner, godkännanden, hormonstörande ämnen och polymerer.

Hantera hela SDS-processen digitalt

Modern programvara gör det enkelt för företag att hålla sina säkerhetsdatablad uppdaterade och strukturera dem systematiskt. Programvaran påminner användarna om att de ska kontrollera om de har uppdaterats i enlighet med fördefinierade cykler. Nya säkerhetsdatablad är lätta att granska, och dokumentversionskontrollen säkerställer att innehållsändringar är spårbara och transparenta.

Läs mer!

REACH bilaga II & sammanställning av säkerhetsdatablad (SDS)

I bilaga II till REACH fastställs krav för sammanställning av säkerhetsdatablad för ämnen och blandningar. Bilagan behandlar format och innehåll och ger avsnitt för avsnitt anvisningar för utarbetandet av ett SDB för Europeiska unionen.

Från och med 2020 har Europeiska kommissionen ändrat bilaga II tillREACH. Även om säkerhetsdatablad inte ändras särskilt ofta, ändrade denna uppdatering kraven på formatet för säkerhetsdatabladet och dess datainnehåll. Detta innebär att alla SDB som sammanställts enligt de gamla kraven i bilaga II nu måste skrivas om för att uppfylla de uppdaterade kraven.

Förbättra lagefterlevnaden av kemikaliehantering med hjälp av teknologi

Så hur kan du bäst möta utmaningarna med att hantera farliga ämnen internationellt och följa REACH, GHS och CLP? Allt fler företag vänder sig till tekniken för att lösa sina problem med efterlevnad av kemikalieregler. Med molnbaserade EHS-lösningar för säkerhetsdatablad och kemikalieinventering kan till exempel företag av alla storlekar hämta, lagra och uppdatera sina säkerhetsdatablad, vilket eliminerar behovet av besvärliga fysiska pärmar och föråldrade kalkylblad för att spåra inventarier.

Program för hantering av SDS har visat sig vara en mycket användbar resurs för företagen, särskilt när tidsfristen för bilaga II närmar sig.

Hur kan teknologi underlätta och hjälpa processen?

 • Centralisering av data, vilket gör det lättare att komma åt dem. Eventuella ändringar i data får ökad synlighet och kan spåras över olika funktioner och regioner.

 • Minskad manuell datainmatning och relaterade fel.

 • Tillhandahåller underhåll och uppdateringar i realtid för SDS och etiketthantering samtidigt som de överensstämmer med befintliga GHS-riktlinjer.

 • Förkorta tiden för att komma ut på marknaden genom ökad effektivitet.

 • Främja bättre efterlevnad av OSHA genom integrerad hantering av säkerhetsdatablad (SDS) och genom att avlägsna behovet av att upprätthålla fysiska papper för produktsäkerhetsdokumentation.

dr alex paul expert on U-REACH, UK-REACH, KKDIK, BPR
Om författaren

Sedan Dr. Alex Paul anslöt sig till Yordas Group så har han haft en central roll i hanteringen av koncernens regleringstjänster, bland annat: EU-REACH, UK-REACH, KKDIK, BPR och andra globala anmälningar. Han har varit mycket engagerad i stöd till REACH-projekt och har tillhandahållit representativt stöd till kunder inom hela koncernen.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Farliga ämnen

ISO 7010-symboler: Säkerhetsskyltar

Den internationella standarden ISO 7010 definierar korrekt form och färg på symboler och varningsskyltar. Känner du till dessa viktiga fakta om standarden och de symboler som den reglerar?

Läs artikel
Digitalisering, Farliga ämnen

Effektiv kemikaliehantering i multinationella bolag

Kämpar ni med hantering av kemikalier i olika länder? Quentic erbjuder klarhet och hjälp i detta webinar!

Titta på Webinarie

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X