Digitalisering

Riskbedömningar

5 fördelar med en integrerad plattform för riskbedömningar

6 Minuter21/06/2022

Vad är Riskbedömningar?

Riskbedömning innebär att identifiera samt bedöma de risker som finns i verksamheten för att sedan avgöra hur pass allvarliga riskerna är. En viktig del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö är att bedöma risker för att ingen ska riskera att bli skadad, sjuk eller dö på sin arbetsplats.

En riskbedömning består förenklat av två delar, sannolikhet och konsekvens. Dessa två delar avgör hur allvarlig risken är. Arbetsgivaren är ansvarig att undersöka, bedöma och slutligen åtgärda de risker som finns på en arbetsplats. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att deras anställda arbetar på en säker arbetsplats.

Det finns ett stort antal fördelar med riskbedömningar. Den viktigaste är självfallet att förhindra skador och olyckor. En annan grundläggande fördel är att bedömingen i slutändan ska leda till rätt typ av åtgärd. De ska även underlätta att prioritera bland de åtgärder som krävs. Utan att ha identifierat och analyserat riskerna blir det svårt att avgöra vilken risk som är allvarligast, och således bör åtgärdas snarast.

Riskbedömningar ska alltid dokumenteras skriftligt. Detta för att det är bra underlag att jämföra med tidigare riskbedömningar, så det är positivt att dokumentera och arkivera riskbedömningar för att underlätta framtida riskbedömningar.

Som tidigare nämnts, så är Riskbedömningar är en central del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet bör ske i en återkommande cirkel, likt PDCA-hjulet.

Stegen är:

  1. Undersöka och analysera arbetsmiljön
  2. Identifiera och bedöm risker
  3. Vidta åtgärder för att förhindra de risker du identifierad
  4. Kontrollera åtgärderna och dess effekter.

5 fördelar med att göra era riskbedömningar i en integrerad plattform

1. Total struktur och kontroll

I Quentic lägger ni upp er fullständiga organisationsstruktur, d v s medarbetare, lokaler, maskiner och truckar men även andra ingående faktorer för riskanalysen som arbetsuppgifter och utbildningar. Det medför en enklare hantering vid registrering, kontroll och uppföljning av riskanalysen.

2. Ni väljer den riskvärderingsmetod som passar er verksamhet.

Det kan vara 2, 3 eller kanske 8 faktorer. Quentic ger full flexibilitet.  

3. Välj risker från en lista och gruppera dessa risker för ett specifikt område.

Exempelvis risker för arbete på kontor eller risker för lagerhantering. Vid behov skapar ni enkelt nya risker direkt vid utförandet av riskanalysen.

4. Ni kopplar eventuella åtgärder direkt till riskanalysen.

Om åtgärden inte utförs i tid skickas ett påminnelsemail till den ansvariga personen. Inget glöms, inget göms. 

Händelser & Observationer

En effektiv EHS- och säkerhetskultur bygger inte bara på att reagera på skador och olyckor och att åtgärda orsakerna. Komplexa arbetsprocesser kräver istället att möjligheter och risker utvärderas brett, att slutsatser dras från dagliga arbetsprocesser och att negativa händelser förebyggs genom ett proaktivt angreppssätt.

Läs nu!

5. Quentic är en integrerad plattform.

Det innebär att ni kan länka riskanalysen till lagar, kemikalier, instruktioner, utbildningar etc. som redan finns registrerat i plattformen. Med Quentic får ni full kontroll och en effektiv hantering av alla era riskbedömningar.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö, Digitalisering

De sju senaste trenderna inom Arbetsmiljö 2022

11 internationella experter, 500 yrkesverksamma och chefer, 7 viktiga trender, 1 infografik. Är du ansvarig för Arbetsmiljö & Säkerhet under 2022? Då bör du ta en titt på denna infografik!

Ladda ner infografik
Arbetsmiljö, Digitalisering

Att minimera kvalitetsbristkostnader

Quentic hjälper ert företag att sänka kvalitetsbristkostnaderna inom ert EHSQ-arbete. I denna artikel finner ni exempel på hur!

Läs artikel
Digitalisering, Farliga ämnen

Effektiv kemikaliehantering i multinationella bolag

Kämpar ni med hantering av kemikalier i olika länder? Quentic erbjuder klarhet och hjälp i detta webinar!

Titta på Webinarie

X