Arbetsmiljö

Safety mindset: Att sätta säkerheten i första rummet

Hur våra tankeprocesser kan påverka ett företags säkerhetskultur!

6 minuter12/09/2022

av Stefan Ganzke

Om antalet skador med förlorad arbetstid (Lost time injury frequency rate, LTIFR) i ditt företag stagnerar - dvs. om antalet rapporterade olyckor på arbetsplatsen har stabiliserats - och du vill förbättra din säkerhetskultur måste du använda nya strategier och metoder utöver tekniska, organisatoriska och personalrelaterade säkerhetsåtgärder (technical, organizational and personnel-related, TOP). Förbättrad arbetssäkerhet kräver ett starkare fokus på människorna i ditt företag och hur de beter sig. 

Vill du ha en positiv inverkan på arbetssäkerheten? Om så är fallet behöver du en grundläggande förståelse för beteendeanalys och hur man ändrar människors beteende. För att lyckas övergå till säkra beteenden och därmed uppnå en hållbar minskning av arbetsplatsolyckor behöver ditt företags säkerhetskultur ett särskilt DNA. För att beskriva detta bättre har vi infört begreppet "DNA för säkerhetskultur". Det består av tre viktiga DNA-strängar:

  1. Safety Mindset 
  2. Kommunikation 
  3. Beteendebaserad säkerhet (BBS)

Den här artikeln handlar om den första DNA-strängen, Safety Mindset, och betydelsen av mindset i förhållande till arbetssäkerhet. Lär dig mer om vilken roll mindset spelar för att utveckla en säkerhetskultur enligt Bradleykurvan, hur man främjar en säkerhetskultur och hur du kan påverka och främja mer gynnsamma mindset för arbetssäkerhet.

Safety mindset

De anställdas sätt att närma sig ämnet arbetssäkerhet - det vill säga deras attityder och inställning - har ett stort inflytande på företagets säkerhetskultur. En människas inställning till ett visst ämne är en del av hennes undermedvetna. Faktum är att omkring 90 procent av våra tankar och handlingar är undermedvetna. Det finns en direkt koppling mellan tankesättet hos människor i ett företag och antalet arbetsplatsolyckor, vilket illustreras av Bradley-kurvan. Denna insikt har bekräftats genom mer än två miljoner undersökningar sedan 1995.

The Bradley Curve

Om chefer och anställda i ett företag till exempel anser att "olyckor är normala" och "man kan inte göra något åt dem", är det troligt att de betraktar ämnet arbetssäkerhet som irrelevant. I detta fall måste motivationen för att tillämpa säkra arbetssätt vara yttre. Om chefer och anställda däremot anser att "målet är noll olyckor" kommer arbetssäkerheten att betraktas som mycket relevant. I detta fall finns det en inre motivation.

Hämmande och främjande tankesätt

Det är i grunden möjligt att skilja mellan hämmande och främjande tankesätt när det gäller arbetssäkerhet. Hämmande tankesätt kan vara: "Jag vill inte åka fast" eller "Ingen vill eller behöver arbetarskydd i alla fall". Å andra sidan kan främjande tankesätt omfatta "Vi förväntar oss noll olyckor" eller "Vi kan förhindra alla olyckor genom att arbeta tillsammans".

Bradley-kurvan beskriver de fyra stadierna i säkerhetskulturen. De två första utvecklingsstadierna omfattar extrinsiskmotivation för de anställda. I det första skedet tror de anställda att olyckor bara händer. I den andra fasen är det troligt att de tror att "noll olyckor är orealistiskt" och "jag vill inte bli påkommen med att arbeta på ett osäkert sätt". Majoriteten av arbetsplatsolyckorna inträffar i dessa två första utvecklingsfaser. Istället för att känna sig ansvariga för arbetssäkerheten här tror de anställda alltid att ansvaret ligger hos andra. I det tredje och fjärde utvecklingsstadiet har de däremot intrinsisk motivation. Detta återspeglas i tankesättet i dessa två stadier. I steg 3 utgår anställda och chefer från att det är möjligt att uppnå noll olyckor - och i det fjärde steget blir det deras mål. Företag med en säkerhetskultur som befinner sig i ett av de två sista utvecklingsstadierna upplever få eller inga arbetsplatsolyckor och deras anställda uppvisar ett mycket stort antal säkra beteenden.

Utvärdera säkerhetskulturen med Bradley-kurvan

I vilket skede befinner sig ditt företags säkerhetskultur? Vilka åtgärder bör ni vidta för att minska antalet olyckor? I den här artikeln beskrivs hur Bradley-kurvan kan hjälpa dig.

Läs artikel

Skapande och omvandling

Om tankesätt spelar en så viktig roll för arbetssäkerheten är det framför allt en fråga som är avgörande: Hur skapas tankesätt och hur kan vi forma dem till det bättre? 
De anställdas tankesätt skapas främst av deras kulturella, familjära och sociala miljö samt av deras tidigare erfarenheter av arbetssäkerhet. För att illustrera hur starkt inflytande erfarenheterna kan ha, låt oss titta på ett exempel:

Erwin är en produktionsarbetare. Arbetsledaren säger åt honom att manuellt pumpa ut en farlig vätska ur en bulkbehållare (IBC). När han kommer fram till IBC:n inser Erwin att han har glömt sina skyddsglasögon. Han överväger kort att gå tillbaka till sitt skåp för att hämta dem - men bestämmer sig slutligen för att pumpa ut den farliga vätskan utan skyddsglasögon, "bara för att få det gjort". Lyckligtvis händer inget med Erwin. De anställda i närheten ser Erwin arbeta utan skyddsglasögon men säger ingenting. Denna fiktiva situation leder till två erfarenheter som båda skapar hämmande tankesätt:

  • "Även utan skyddsglasögon får du inget i ögonen".
  • "Osäkert beteende är accepterat."

Skapandet och omvandlingen av tankesätt kan illustreras med hjälp av säkerhetsslingor. Det börjar alltid med att en person har en tanke eller impuls. I vårt exempel funderar Erwin på om han ska hämta sina säkerhetsglasögon eller bara tömma behållaren snabbt utan dem. I det andra steget sker en fysisk reaktion. I det här fallet är det att tömma behållaren utan skyddsglasögon. Det Erwin tog med sig från denna erfarenhet var att han inte skadades och att ingen talade med honom om hans osäkra beteende. Detta bidrar till att utveckla tankesättet (mindset) att det är okej att arbeta utan skyddsglasögon. 

 

Om du vill förhindra att hämmande tankesätt utvecklas och omvandla dina anställdas tänkande till mer gynnsamma tankesätt är erfarenhet den största hävstång du kan använda. Detta betyder inte att Erwin måste skada sig själv för att ändra sitt tankesätt. Istället kan kollegor som påpekar hans osäkra beteende vara en formativ erfarenhet. Alternativt kan det vara en chef som ser detta osäkra beteende och förklarar för honom i detalj varför detta utgör en fara för Erwin och inte är något som företaget vill se. Det viktiga när man ger denna feedback är att utforska det önskvärda, säkra beteendet och följa upp detta upprepade gånger med positiv förstärkning. Det kan vara en klapp på axeln, en symbolisk tumme upp eller andra incitament från chefens och ledningens sida.

Sammanfattning

Om du vill komma till rätta med de stagnerande olycksfrekvenserna måste du gå bortom de vanliga TOP-säkerhetsåtgärderna och fokusera på de människor som är inblandade. Säkerhetstänkandet spelar en nyckelroll i detta sammanhang. En persons inställning till arbetssäkerhet är mer avgörande än man kanske tror. Du kan använda Bradley-kurvan för att klassificera och få en bättre förståelse för det aktuella läget för din säkerhetskultur och vanliga tillhörande tankesätt. För att uppmuntra positiva tankesätt och underlätta en omvandling måste du förstå säkerhetscirkeln, tanke-reaktion-upplevelse-tankesätt och utnyttja erfarenhetens kraft. Nya erfarenheter skapar nya tankesätt och kan ta ditt företags säkerhetskultur till nästa nivå.

Om författaren

Stefan Ganzke är expert på säkerhetskultur och kommunikation i fråga om arbetssäkerhet. Som managing partner i WandelWerker Consulting GmbH, hjälper han främst säkerhetsingenjörer och yrkesverksamma inom arbetarskyddet att uppnå en varaktig minskning av antalet olyckor på arbetsplatsen.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Arbetsmiljö

ESG - Kriterier & Rapportering

Hållbar produktion blir allt viktigare - både ur miljösynpunkt, för företagsstyrning och för samhället. ESG är en holistisk strategi för att hjälpa företag att agera ansvarsfullt.

Läs artikel
Arbetsmiljö

Dussmann Group

Att beräkna och registrera koldioxidavtrycken för alla företagsavdelningar i 21 länder var en verklig utmaning för Dussmann-koncernens icke-finansiella rapportering. Programvarulösningen Quentic gjorde det möjligt. 

Läs framgångshistorien
Arbetsmiljö

"Vår vision är att involvera alla människor"

Timo Kronlöf är Senior Product Manager på Quentic och motiveras av en vision om att hjälpa organisationer att hantera de pågående stora förändringarna inom EHSQ & ESG.

Läs artikel

X