Säkerhetshantering med hjärta och förstånd – Säkerhetstrender 2020

2020-05-18

Ledande experter om digitalisering, ledarskap och effekterna av COVID-19. 

I den årliga utgåvan av Safety Management Trend Report delar branschens experter med sig av sina åsikter om den främsta utvecklingen inom säkerhetshantering. De kommer fram till att digitalisering och användning av en programvara har haft en positiv inverkan på arbetsmiljö och säkerhet och ger stöd åt ett modernt förhållningssätt till EHS. COVID-19-pandemin har lett till en allmän ökning av digitalt arbete som med största sannolikhet även kommer få långsiktiga effekter inom EHS-arbetet. Safety Management Trend Report innehåller många olika perspektiv från fackmän och världsledande EHS-experter som bland andra Andrew Sharman, Davide Scotti och Eduardo Blanco-Munoz. Rapporten ges ut av Quentic, en av de ledande programvaruleverantörerna för Software as a Service (SaaS) på den europeiska EHS- och CSR-marknaden.

Vilka är de viktigaste trenderna inom arbetsmiljö och säkerhet? Blir arbetet säkrare genom digitalisering och ny teknik? Och vilka effekter har COVID-19-pandemin på digital säkerhetshantering? Varje år intervjuar Quentic internationellt erkända experter om deras tankar kring aktuella trender. I Safety Management Trend Report 2020 medverkar femton experter från nio olika länder och delar med sig av sina tankar och perspektiv.  

Digitalisering och ny teknik har en positiv effekt på säkerhetshantering

När vi ställer frågan om digitala framsteg instämmer experterna i att teknisk innovation har en positiv inverkan på säkerhetsarbetet. De understryker att en programvara och mobila enheter har gjort databehandlingen mer strukturerad och enhetlig vilket lägger grunden för meningsfulla analyser och datadrivet beslutsfattande. Detta optimerar i sin tur verksamhetsprocesserna för både skyddsombud och medarbetare.    

”Vi ser allt fler EHS-appar för mobila enheter som är otroligt tidssparande för skyddsombuden eftersom krånglet med manuellt pappersarbete minimeras”, sammanfattar Eduardo Blanco-Munoz.  

När det kommer till de plötsliga utmaningar som COVID-19-pandemin ställer oss inför är majoriteten av experterna eniga: säkerhetsarbetet kommer att dra fördel av den arbetsrelaterade digitalisering som nu påskyndas. De ser en stor potential, framför allt när det gäller säkerhetsutbildningar. Här finns det intressanta paralleller till hur man ser på tekniker som artificiell intelligens (AI), Virtual Reality (VR) och Internet of Things (IoT). Många experter anser att framför allt VR skapar nya möjligheter i samband med säkerhetsutbildningar men är avvaktande när det gäller att använda tekniken i andra sammanhang. Grunden för effektiv säkerhetshantering är lämpliga processer och god säkerhetskultur. Digitala verktyg kan främja dessa förutsättningar om de används på rätt sätt – men aldrig skapa dem. 

Helhetsperspektiv och kommunikation är nyckeln till framgång  

På frågan om möjliga förbättringar är experterna överens om att kommunikation och ledarskap är avgörande faktorer. Säkerhetschefer ska ”leverera innehåll som når både hjärta och förstånd” (Davide Scotti), ”interpretera rättsliga föreskrifter och tekniska koncept och sedan översätta dessa till begripliga och praktiska åtgärder åt chefer och ledare” (Andrew Sharman) och dela med sig av sin kunskap genom att kontinuerligt vidareutbilda medarbetare. Samtidigt blir uppgifterna inom EHS allt mer mångsidiga. Detta väcker frågan om det behövs fler specialiseringar och om yrkesprofilen borde omvärderas. 

Olika tankeskolor – en slutsats 

Varje år ger Safety Management Trend Report insikter och olika perspektiv inom de ämnen som diskuterats flitigast i branschen. En rad experter förespråkar Behavior Based Safety (BBS), Safety II eller är en del av Safety Differently-rörelsen. Andra anser att Vision Zero är rätt väg att gå. Det som enar dem är ett gemensamt mål. Ett mål som de delar med alla som jobbar med EHS världen över – att förhindra att människor skadar sig på jobbet. De intervjuade experterna uttrycker sin uppskattning för skyddsombud och alla andra som engagerar sig i arbetsmiljöarbetet. De och deras insatser gör arbetsplatsen och världen lite säkrare, en dag i taget.  

Ladda ner hela rapporten på engelska på www.quentic.se/safety-trends.

Citat från Safety Management Trend Report 2020

Vilka är de viktigaste trenderna inom arbetsmiljö och säkerhet 2020? 

”Digitalisering och automatisering, förbättrade riskbedömningar och införandet av beteendebaserad olycksprevention.” Dr Sven Timm 

Inom vilka områden av säkerhetsledning ser du den största förbättringspotentialen? 

”Kommunikationen måste förbättras. De som jobbar med EHS måste inte bara behärska chefernas och intressenternas branschspråk utan måste också kunna formulera och framföra sina budskap på ett tydligt sätt.” Professor Dr Andrew Sharman 

Vilka tekniker har haft störst inflytande inom arbetsmiljö och säkerhet under de senaste åren? 

”Vi ser allt fler EHS-appar för mobila enheter som är otroligt tidssparande för skyddsombuden eftersom krånglet med manuellt pappersarbete minimeras.” Eduardo Blanco-Munoz 

Hur påverkas arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet av ny teknik?  

”Under åren som kommer lär Virtual Reality (VR) slå igenom inom säkerhetsutbildningar eftersom tekniken gör det möjligt att öva på potentiellt farliga uppgifter under säkra omständigheter. Det finska Arbetshälsoinstitutet kommer att informera om de senaste forskningsresultaten om VR som verktyg för undervisning och utbildning under 2020.” Tiina-Mari Monni 

Tror du att COVID-19-pandemin kommer att påskynda en digitalisering av säkerhetsledning? 

”Ja, absolut. Riskmedvetenheten har förändrats drastiskt på såväl chefsnivå som bland medarbetare. Detta medför en chans för alla organisationer att avsevärt förbättra sina ledningssystem för EHS. Det medför även mer innovation och framför allt en digitalisering av EHS-utbildningar som går utöver E-learning. Utmaningen här kommer att bestå i att tillhandahålla praktiskt orienterade utbildningar på distans som motiverar deltagarna att engagera sig i arbetsmiljön.” Davide Scotti 

Pressbilder

Förstasidan Safety Management Trend Report 2020 

Safety Management Trend Report 2020 (liggande format)

Om de citerade experterna

Tiina-Mari Monni
Tiina-Mari Monni är chef för Vision Zero-forumet på finska Arbetshälsoinstitutet (FIOH). Hon har över 20 års yrkeslivserfarenhet från utvecklings- och chefspositioner inom EHS-organisationer. 

Eduardo Blanco-Munoz
Eduardo Blanco-Munoz är HSE & Industrial Risks Director inom rymdfartsindustrin och lär ut Behavior Based Safety och säkerhetskultur vid Université Paris XIII. 

Davide Scotti
Davide Scotti är chef för avdelningen Corporate HSE Culture, Communication & Training på Saipem. Han är dessutom generalsekreterare för Leadership in Health and Safety (LHS) Foundation. 

Professor Andrew Sharman
Andrew Sharman är ordförande för IOSH, Institution of Occupational Safety and Health. Han är även professor i Leadership & Culture vid European Centre for Executive Developments vid INSEAD campus i Frankrike. Dessutom föreläser han på IMD i Schweiz och vid  California Institute of Technology. Andrew Sharman har skrivit nio böcker om kultur, ledarskap och välbefinnande. 

Dr Sven Timm 
Dr Sven Timm har doktorerat i geologi och är koordinator för arbete i kontaminerade områden, utbildad inom industriellt miljöskydd och expert på arbetshygien. Han håller även föredraget ”Strategiskt samarbete” vid den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringsföreningen (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, DGUV). 

Om Quentic 

Quentic är en av de ledande programvaruleverantörerna för Software as a Service (SaaS) på den europeiska EHS- och CSR-marknaden. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och har över 250 anställda. Quentic har också kontor i Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien. Över 700 kunder har valt Quentic för att förbättra deras EHS och CSR-hantering.  

Onlineprogramvaran innehåller nio olika moduler som kan kombineras efter behov och önskemål: Arbetsmiljö och säkerhet, Risker & Revisioner, Farliga ämnen, Regelefterlevnad, Hållbarhet, Miljöledning, Webbutbildningar, Processer och Arbetsplatskontroll. För närvarande hjälper Quentic företag att införa och upprätthålla nya säkerhetsrutiner under rådande COVID-19-pandemi genom att tillhandahålla utbildningsinnehåll som är redo att användas och riskbedömningar via modulerna arbetsmiljö och säkerhet samt webbutbildningar. Plattformen stödjer dessutom omfattande ledningssystem enligt kraven för ISO 14001, ISO 50001 och ISO 45001.

Förstasidan Safety Management Trend Report 2020 

Safety Management Trend Report 2020 (liggande format)