Safety Management 2021 – trendrapport

2021-03-16

Safety Management Trend Report 2021

Uppskattning och utmaningar i sikte för yrkesverksamma inom arbetsmiljö och hälsa  

  • Quentics senaste Safety Management Trend Report innehåller perspektiv från internationellt erkända experter och synpunkter från över 600 yrkesverksamma inom arbetsmiljö och hälsa. 
  • Digitalisering av arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet, psykisk hälsa, ledarskap och medvetenhet rörande interpersonella aspekter har högsta prioritet hos arbetsmiljöchefer under 2021. 
  • Området står inför stora utmaningar som ökad stress till följd av covid-19-pandemin.  

Coronapandemin har satt ökat fokus på arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Aldrig förr har området diskuterats så öppet: hur kan vi etablera nya, hälsosamma sätt att arbeta på? Vilka är de långsiktiga psykosociala riskerna av gällande restriktioner? Hur kan hygienkoncept ge medarbetare ett adekvat skydd på arbetsplatsen? Hur hanterar arbetsmiljöspecialister och chefer dessa frågor och vilka åtgärder vidtas? Hur påverkar pandemin arbetsmiljö och hälsa som område och vilka utmaningar står områdets yrkesutövare inför? 

Quentic, en ledande leverantör av Software as a Service för arbetsmiljö, säkerhet och miljöledning, utforskar dessa frågor i sin senaste Safety Management Trend Report. De har pratat med elva internationellt erkända experter inom området inklusive professor Andrew Sharman, tidigare ordförande för Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), professor Amy Edmondson, Novartis professor i Leadership and Management vid Harvard Business School samt Davide Scotti, EHS-expert och generalsekreterare för stiftelsen Leadership in Health and Safety (LHS). 

Stor uppskattning för yrkesverksamma inom arbetsmiljö och säkerhet 

För att komplettera experternas perspektiv genomförde Quentic en enkätundersökning med över 600 deltagare från hela Europa som arbetar inom arbetsmiljö. Syftet med denna enkät var att ta reda på mer om hur deras dagliga arbete ser ut inklusive arbetets förutsättningar samt deras prioriteringar inför 2021. Ett uppmuntrande resultat är att ungefär hälften av deltagarna angav att de upplever en större, allmän uppskattning för deras arbete och relaterade ämnen till följd av coronapandemin. Bara åtta procent angav att de upplever att den allmänna uppfattningen av arbetsmiljö och säkerhet har försämrats. 

De intervjuade experterna delar denna bild. Arbetsmiljö och hälsa står ”inte längre längst ner på listan” (Davide Scotti) och yrkesutövare upplever både begeistring och uppskattning eftersom deras chefer lyssnar på dem (Andrew Sharman). 

Ökat ansvar innebär fler utmaningar 

Icke desto mindre står sektorn inför stora utmaningar. Även om nästan tre fjärdedelar av deltagarna angav att deras arbete var utmanande på ett positivt sätt innan coronakrise, så sjönk siffran till 60 procent under hösten 2020 när undersökningen genomfördes. Samtidigt har andelen svarande som upplever sitt arbete som negativt utmanande fördubblats från knappt 15 procent till över 30 procent under pandemin. 

Det finns många anledningar till denna uppfattning men expertpanelen poängterar att arbetsmiljöchefernas uppgifter var mycket olikartade och omfattande redan innan pandemin. ”Arbetsmiljöchefer måste hålla sig uppdaterade och hålla jämna steg med pandemins utvecklingar samtidigt som de redan har flertalet ansvarsområden. De ansvarar för att hantera medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa samt välbefinnande. Många ansvarar dessutom för kvalitet och miljöledning” understryker Timo Kronlöf, EHS-expert och produktchef på Quentic i intervjun med Andrew Sharman. 

Ansvaret ökar globalt  

Många experter anser att arbetsmiljö och hälsa integreras allt mer i ett helhetsperspektiv som även inkluderar ämnen som globalisering, digitalisering och hållbarhet. De understryker vikten av ett mångfacetterat tillvägagångssätt som kombinerar alla säkerhetsrelaterade aspekter med miljö- och hållbarhetsmål och samtidigt stärker digitala processer. Alla åtgärder och lärdomar från pandemin måste nu förvandlas till långsiktiga strategier. Och dessa bör lägga särskild vikt vid säkerhetskultur som anses vara nyckeln till att göra företag motståndskraftiga inför framtidens utmaningar. Arbetsmiljöchefer måste alltså inte bara vara kompetenta vad gäller innehållet i deras arbete utan även uppvisa ledarskap som engagerar medarbetarna i säkerhetsarbetet. 

Psykisk hälsa är en viktig prioritering 

En annan aspekt som har uppmärksammats under pandemin och som påverkar säkerhetskulturen avsevärt är psykologiska risker. Professor Amy Edmondson påpekar att psykologisk trygghet är nyckeln till fysisk säkerhet. Det är bara i en arbetsmiljö där alla kan ”göra sin autentiska röst hörd” som en öppenhetskultur kan erbjuda skydd mot nya risker. En annan fråga som rör ämnet är den bredare diskussion som förs om välbefinnande på arbetsplatsen och potentiellt negativa följder av nya arbetssätt och hemarbete i synnerhet. Skyddsombud och andra yrkesutövare är väl medvetna om riskerna och angav i enkäten att de anser att det är avgörande att fokusera på medvetenhet om välmående och psykisk belastning för att bygga upp ”det nya normala” efter pandemin. 

Ledarskap måste utövas på alla nivåer 

Det finns något som alla dessa ämnen har gemensamt, nämligen att de inte är nya för oss, men har fått ökad signifikans och utökade uppgifter på grund av den pågående coronakrisen. I enlighet med detta understryker experterna vikten av att utbilda och utveckla yrkesutövare så att de kan hantera dessa nya utmaningar. Ledarskap är en del av det, vilket Andrew Sharman påpekar: ”Ledarskap är inte en yrkesställning – det är ett beteende. Vi har alla potentialen att bli ledare eftersom ledarskap är en färdighet. Organisationer behöver ledare på alla nivåer.” 

I vilket fall som helst är specialisterna redo att leva upp till sitt ledarskapsansvar och engagerat ta itu med kommande hinder. Likafullt önskar de mer stöd från ledningen och beslutsfattare för deras viktiga åtagande att engagera sina kollegor i arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. 

Ladda ner Safety Management Trend Report utan kostnad på www.quentic.se/safety-trends. Andra ämnen som diskuteras i branschrapporten är: 

  • de viktigaste indikatorerna för framgång och motiverande metoder för arbetsmiljö och hälsa 
  • områdets attraktivitet för unga människor i början av karriären  
  • arbetsmiljö och hälsa i samband med globalisering och digitalisering. 

 

Pressbilder 

Se bilder här, de fyra diagrammen finns samlade, samt omslagsbilden för Safety Management Trend Report. 

 

Om Quentic

Quentic är en av de ledande programvaruleverantörerna för Software as a Service (SaaS) på den europeiska EHS- och CSR-marknaden. Företaget har sitt huvudkontor i Berlin och har över 250 anställda. Ytterligare kontor finns i Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien. Över 800 kunder har valt Quentic för att förbättra deras EHS- och CSR-hantering.

Onlineprogramvaran innehåller tio olika moduler som kan kombineras efter behov och önskemål: Arbetsmiljö och säkerhet, Risker & Revisioner, Farliga ämnen, Lagar & Regler, Hållbarhet, Miljöledning, Webbutbildningar, Processer, Arbetsplatskontroll och Händelser & Observationer. Plattformen stödjer omfattande hanteringssystem certifierade enligt ISO 14001, ISO 50001 and ISO 45001. Quentics integrerade programvara förenar alla EHS- och CSR-användare, uppgifter och information i ett enda system. Interagera via webbläsare eller mobil app, när som helst, var som helst.

X