Affärsidé, vision och mission

Vad driver oss? – Vår motivation

Vi är stolta över att vårt arbete utgör ett värdefullt bidrag till samhället, människorna och vår miljö. Med våra innovativa programvarulösningar förbättrar vi arbetsmiljön, säkerheten, miljöledningen och hållbarheten inom företag över hela världen. Vi hanterar komplexa ämnesområden och ökade juridiska krav med tydlighet och orientering i våra produkter. Med högklassiga moduler och förstklassig service skapar vi engagemang för hela ämnesområdet.

Vart vill vi? – Våra mål

Vi positionerar oss som europeisk marknadsledare som förenar och standardiserar alla EHS- och CSR-processer i en och samma programvara. Vårt mål är en ansvarsfull tillväxt. Våra kunder uppfattar oss som en pålitlig lösningsleverantör som är rätt i tiden. Vi är nöjda först när kunden kan realisera sitt EHS- och CSR-arbete på bästa sätt och optimera det långsiktigt. Vårt mål är att göra våra kunder till fans.

Hur går vi tillväga? – Vår strategi

Aktiv utveckling av marknaden

I egenskap av ett växande företag har vi på kort tid intagit en ledande roll på marknaden för EHS-program och präglar denna kontinuerligt med våra idéer. Vårt handlande baserar sig även på marknadens krav. Rättsliga förändringar och utvecklingar inom EHS-området och inom IT följs upp av oss och, beroende på relevansen, beaktar vi detta med snabba reaktioner i vår produktutveckling.

Dialog med våra kunder

I vårt handlingsfokus finns hela tiden våra kunders framgång och att de är nöjda med produkten. Vi siktar på långsiktiga kundrelationer som präglas av en partnerskaplig och direkt dialog. Endast med en kontinuerlig interaktion kan vi utveckla praktiska lösningar och göra våra kunder till våra fans.

Internationellt nätverk

I vår kärnverksamhet fokuserar vi på utvecklingen och användningen av EHS-programvara. Vi erbjuder mer djupgående professionell rådgivning om fackspecifika ämnen i nära samarbete med våra partners. Tillsammans med specialiserade konsultföretag täcker vi upp alla fasetter inom områdena arbetsmiljö, säkerhet, miljöledning och hållbarhet.

Entusiastiska medarbetare

En fast beståndsdel av vår företagskultur är vår entusiasm för det vi åstadkommit tillsammans. Bakom våra prestationer finns kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare. Vi investerar kontinuerligt i deras utveckling, hälsa och nöjdhet. Vi främjar självständiga beslut, kunskapsöverföring och aktiv feedback. Vi har förtroende för den enskildes självständiga arbetssätt och arbetar för en positiv arbetsatmosfär.

Vad är viktigt för oss? – Våra värderingar

Vi är trovärdiga

Vi har växt tillsammans och vet vilka vi är. Allt vi presterar kommer från ett och samma ställe, nämligen vårt team. Man kan lita på våra löften. Vår trovärdighet kommer från våra kompetenser och vår erfarenhet från otaliga projekt.

Vi lever som vi lär

Vår kommunikation och den bild som vi vill förmedla av oss själva är konsekvent och enhetlig. Vi kommunicerar öppet och ärligt med kunder, intressenter, partners och kollegor och reagerar bindande.

Vi är rättvisa

Vi uppskattar mångsidighet och olika synsätt. Vi diskriminerar inte baserat på etnisk tillhörighet eller sexuell orientering och tolererar inte sådan diskriminering. Vi visar respekt för varandra och andra.

Vi är inkluderande

Vi satsar på att stärka den interna gemenskapen i samband med vår tillväxt. Regelbundna teamevenemang och lämpliga kommunikationskanaler stärker de interna relationerna.

Vi handlar rättskaffens

Vi håller oss till gällande lagar och distanserar oss från all form av korruption. Vi handlar alltid efter bästa vetande och samvete.

Vi tar ansvar

Vårt företags handlande går hand i hand med vårt samhällsansvar och bildar grunden för vår förebildsfunktion inom EHS-området. Vår SaaS-lösning ställs till förfogande via en hållbarhetsorienterad högsäkerhetsdatacentral som endast använder sig av ekologisk ström och som har en energieffektivitet över genomsnittet. Vi tar vårt sociala ansvar genom att stödja regionala initiativ och främjar projekt som driver områdena arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd, eller digitalisering framåt.

Mångfald och inkludering

Hos Quentic lever vi med en företagskultur som inkluderar alla, där samtliga kan utvecka alla aspekter av deras personlighet – oavsett kön, könsidentitet, nationalitet, etnisk tilhörighet, religon, tro, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet. Vi efterlever stadgan om mångfald och skapar en arbetsmiljö utan fördomar. Uppskattning och ömsesidig respekt är djupt rotade i våra värderingar. Vi tror att mångfald alltid leder till samma resultat – Det bästa!

X