Kontroll över farliga ämnen och farligt gods

med Quentics modul Farliga ämnen

Tillgänglig information

Alla uppgifter om arbetsmaterial, farliga ämnen och farligt gods finns tillgängliga med ett enda klick.

Tydliga riktlinjer

Entydiga regler för hantering av farliga ämnen ökar säkerheten, både för personalen och miljön.

Allt enligt föreskrift

Branschstandarderna är integrerade i modulen, exempelvis för märkning av farliga ämnen och transportdokument.

Uppdaterade dokument

Automatiska påminnelser hjälper dig att hålla viktiga dokument uppdaterade.

Quentic Farliga ämnen

Quentics modul för Farliga Ämnen gör det enkelt att hantera all information om farliga och icke-farliga kemikalier. Användarvänliga kontroller säkerställer konsekventa arbetsmiljö- och miljöskydd. 

Använd de många funktionerna i Quentics modul Farliga Ämnen för att uppfylla nationella och internationella lagkrav för hantering av farliga kemikalier och farligt gods med precision. Skapa tydliga regler för alla involverade och se till att dina befintliga säkerhetsåtgärder är optimiserade. Ge maximal insyn samtidigt som du minimerar den administrativa arbetsbördan.   

Översikt av de viktigaste funktionerna

i modulen Farliga ämnen

Systematiskt register över farliga ämnen

Med Quentic skapar du enkelt ett register över dina farliga ämnen. Därmed kan du systematiskt uppfylla din dokumentationsskyldighet och får dessutom en bra överblick. I registret hittar du snabbt all önskad information om användning av farliga ämnen och kan med hjälp av denna skapa etiketter för att märka behållare. Standardiserade processer för kontroll och godkännande skapar tydliga regler för hur farliga ämnen ska hanteras i praktiken.

Läs mer

Systematisk hantering av säkerhetsdatablad

Alla användare av kemikalier måste ha säkerhetsdatablad för att få information om ämnens egenskaper och risker vid användningen. Därför är det viktigt att denna skyddsinformation alltid är uppdaterad. Quentic hjälper dig med just detta – med enkla verktyg för arkivering, versionskontroll och beställning av säkerhetsdatablad.

Läs mer

Riskbedömningar för farliga ämnen

I Quentic är det enkelt att skapa föreskriftsenliga riskbedömningar för arbetsuppgifter med farliga ämnen. I modulen kan du identifiera och utvärdera farorna och kontrollera om det går att ersätta farliga ämnen med alternativa ämnen. Tilldelning av skyddsåtgärder sker automatiskt och helt beroende på de valda nationella eller internationella standarderna. 

Läs mer

Instruktioner för farliga ämnen

Med Quentic skapar du enkelt instruktioner för hantering av farliga ämnen. Programvaran garanterar effektiv informationshantering: allmängiltiga uppgifter om ett visst farligt ämne gör att det går smidigt att skapa specifika instruktioner, även i stort antal. Med en begränsad arbetsinsats kan du skapa exakt anpassat innehåll för ett farligt ämnes olika användningsområden.

Läs mer

Föreskriftsenlig transport av farliga ämnen

Quentic ger dig praktiska verktyg för hantering av farliga ämnen. Använd den centrala översikten över farliga ämnen som referens för att registrera dina transporter av farliga ämnen på väg, järnväg och vattenvägar. Tillåtligheter kontrolleras automatiskt, så att du har full koll på gällande föreskrifter och att dessa följs. Sen skapar du enkelt föreskriftsenliga transportdokument.

Läs mer

Noggrann dokumentering av exponering för farliga ämnen

Anställda som exponeras för CMR-ämnen – farliga ämnen med cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper - på sin arbetsplats är särskilt utsatta för hälsorisker. Därför måste alla exponeringar dokumenteras noga. Quentic ger dig en systematisk metod som alla berörda använder tillsammans.

Läs mer

”Vi har hittat en hållbar lösning för hantering av våra farliga ämnen – nu är de centralt registrerade i Quentic, och informationen är tillgänglig för alla ansvariga.”

Lär dig mer om EHS och CSR

Utöka din kunskap med Quentics resurser: expertkunskap inom arbetsmiljö och säkerhet, miljöledning och hållbarhet. Upptäck relevanta trender, nya strategier och få inspiration för att stärka ditt EHS- och CSR-arbete.

INEOS Köln

Noll olyckor och noll miljöincidenter: Detta ambitiösa mål sattes av kemiföretaget INEOS i Köln. Läs mer om hur Quentic bidrar till att framgångsrikt skapa ett register över farliga ämnen samt rapportera tillbud.

Läs framgångshistorien

Quentic Farliga ämnen

Med rätt programvara har du kontroll på hanteringen av farliga ämnen. I denna video lär du dig mer om hur Quentic-modulen stödjer korrekt uppfyllelse av rättsliga föreskrifter och dessutom sörjer för maximal transparens …

Se video

DATEV eG

Hur kan företagets system för hantering av farliga ämnen snabbt och effektivt anpassas till nya förordningar? Läs mer om hur DATEV använder programvaran som hållbar lösning för hanteringen av farliga ämnen.

Läs framgångshistorien
Gå till resurser

Quentic på 2 minuter

EHSQ & ESG för alla. I en enda plattform.

 

Quentic hjälper dig att förbättra företagets arbetsmiljö, säkerhet, miljöskydd och hållbarhetsledning. Den webbaserade programvaran baseras på fackkunskaper. Det innebär att den förstår dina uppgifter och ger dig de funktioner du behöver.

Programvaran stödjer dig i alla processer inom EHSQ och ESG. Dokumentera, organisera, utvärdera – det är enkelt med Quentic.

 

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

X