Föreskriftsenlig transport av farliga ämnen

med Quentics modul Farliga ämnen.

Quentic ger dig praktiska verktyg för hantering av farliga ämnen. Använd den centrala översikten över farliga ämnen som referens för att registrera dina transporter av farliga ämnen på väg, järnväg och vattenvägar. Tillåtligheter kontrolleras automatiskt, så att du har full koll på gällande föreskrifter och att dessa följs. Sen skapar du enkelt föreskriftsenliga transportdokument.

Hantera transporter av farliga ämnen

– det är enkelt med Quentic

Skapa förteckningar över farliga ämnen

 • Strukturerad förteckning över farliga ämnen med UN-nummer, officiella beteckningar osv.
 • Indelning av farliga ämnen efter klassificering och underkategorier.
 • Tilldelning av klassnummer och varningsetikett från en förteckning.
 • Automatisk kontroll av att tilldelad varningsetikett passar ämnets klassificering.
 • Ta hänsyn till olika transportsätt enligt ADR, RID, ADN, IMDG.
 • Registrera uppgifter om avsändare och mottagare med ett par klick.
 • Dokumentera uppgifter om speditörer, fordon, registreringsskyltar, lastningsplatser osv. 
 • Visa transporterade farliga ämnen och mängder samt förpackningstyp.

Planera transporter

Skapa beskrivningar och kontrollera tillåtligheter

 • Automatisk och korrekt märkning av farligt gods enligt gällande regler.
 • Automatisk kontroll av om transporten är godkänd enligt bestämmelserna om transport av farligt gods i begränsade mängder (ADR).
 • Automatisk kontroll av samlastning enligt ADR/RID.
 • Fullständiga fraktdokument med ett par klick.
 • Valfritt utfärdande av transportdokument för intermodal transport.
 • Checklista för kontroll av alla krav på förare, fordon, transportdokument, förpackning och lastsäkring.

Utfärda transportdokument

Översikt av alla transporter

Vill du ha överblick över vilka transporter av farligt gods som har genomförts under det senaste året, kvartalet eller månaden, indelat efter avsändare? Quentics hantering av farliga ämnen ger dig passande utvärderingar. Ytterligare filter- och exportmöjligheter hjälper dig att få en transportöversikt som passar just dina behov.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Vi har hittat en hållbar lösning för hantering av våra farliga ämnen – nu är de centralt registrerade i Quentic, och informationen är tillgänglig för alla ansvariga.”