Hållbarhetsrapporter

med Quentics modul Hållbarhet.

För en omfattande hållbarhetsrapportering måste en stor mängd data inhämtas från olika källor. Med Quentic kan du enkelt koordinera rapporteringsprocessen och samla in data parallellt från alla berörda verksamhetsområden. Samtidigt säkerställer programmet att alla registrerade nyckeltal samlas centralt i standardiserad och enhetlig form.

Hållbarhetsrapportering

– det är enkelt med Quentic

Välorganiserad rapportering

 • Definiera indikatorkataloger och inkludera dem i rapporteringsprocessen.
 • Informera medarbetare om deras rapporteringsuppgifter och tidsfrister genom tydliga ansvarsfördelningar och personliga översikter.
 • Koordinera enkelt processen tack vare automatiserat tillvägagångssätt inkl. valfria e-postmeddelanden.
 • Enkel dataregistrering direkt i medarbetarnas personliga översikt.
 • Värden från senast föregående period och länkad information ger stöd i processen.
 • Möjlighet att inkludera nyckeldata från modulerna Arbetsmiljö & Säkerhet och Miljöledning.
 • Sömlös övergång från dataregistrering till datagodkännande.

Decentral datainsamling

Central dataförvaltning

 • Registrerade indikatorvärden lagras automatiskt centralt.
 • Data skyddas mot ändringar i efterhand, endast behöriga användare har åtkomst för ytterligare granskning och slutligt godkännande.
 • Enhetlig datastruktur skapar transparens och tillförlitlighet.
 • Många praktiska filter gör det enkelt att hantera omfattande datamängder.
 • Rapporteringsplanen ger aktuell information om utestående och påbörjade dataleveranser.
 • Exportmöjligheter för vidare analys utanför Quentic.
 • Förbättringsåtgärder kan initieras och uppföljas baserat på rapporterad data. 

Kontroll och uppföljning av rapporteringsstatus

Inkludera nyckeltal om arbetsmiljö, säkerhet och miljö

Quentic ger en områdesövergripande överblick som är praktisk och effektiv vid rapporteringen. Du kan enkelt koppla samman hållbarhetsindikatorer med nyckeldata som redan registrerats i modulerna Arbetsmiljö & Säkerhet och Miljöledning. På detta sätt undviker du att utföra samma registreringsarbete flera gånger, och samtidigt blir det enklare att spåra överförda data – även för externa revisorer.

Validering och godkännande

En viktig del i hållbarhetsrapporteringen är datavalidering – en kontroll som Quentic utför direkt efter datainsamlingen.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Vi har kunnat skapa en tillförlitlig bas för vår rapportering med ett centraliserat system för alla ekologiska hållbarhetsaspekter. Arbetsinsatsen för inmatning, kontroll och utvärdering av data har minskat kraftigt, eftersom vi tack vare Quentic har kunnat automatisera flera arbetsmoment.”