Systematisk processmodellering

med Quentics modul Processer.

Desto mer komplex verksamhetsprocesserna är och desto fler personer som är aktivt involverade, desto viktigare är ett tillvägagångssätt som tar hänsyn till alla skeenden. Skapa gemensamma standarder för alla involverade när du planerar och utformar processerna. Quentic erbjuder ett effektivt verktyg för detta ändamål och tydlig systematik redan vid processmodelleringen.

Processmodellering

– det är enkelt med Quentic

Definiera processer

 • Registrera affärs- och EHS-processer detaljerat och få en tydlig överblick.
 • Ange arbetsprocesser och tillhörande organisations- och dataområden.
 • Registrera verksamhetsstrukturer för en fullständig översikt över anläggningar och erhållna eller saknade tillstånd.
 • Skapa enkelt överskådliga processdiagram.
 • Visa processkedjor enligt utvidgad EPC (extended event-driven process chain).
 • Koppla samman uppgifter och funktioner direkt med tillhörande informationsobjekt.
 • Spara processdiagram som pdf för utskrift eller utskick.

Visualisera processteg

Godkänn processer

 • Uppdelning i bearbetnings-, kontroll- och godkännandefaser skapar tydlighet inom processmodelleringen.
 • Friktionsfri övergång från bearbetning till kontroll genom e-post till respektive processansvarig.
 • Automatisk protokollering av vem som har utfört vilket processteg och när.
 • Processer hålls aktuella genom enkelhet i att ändra dem, även i efterhand.
 • Tidigare processversioner kan rekonstrueras och dokumenteras revisionssäkert.
 • Intelligent versionshantering säkerställer att endast det senast godkända processdiagrammet finns tillgängligt i medarbetarnas översikt.

Granska processer

Kontinuerlig förbättring av processer

Processer är i ständig växelverkan med verksamhetens utveckling och förändrade arbetsförhållanden. Därför är det viktigt att de kontinuerligt kontrolleras, anpassas och vidareutvecklas. Ett viktigt verktyg i detta sammanhang är processrevisioner – som du enkelt planerar och organiserar med Quentic.

Processrevisioner med Quentic

Modulen Risker & Revisioner ger dig allt du behöver för planering, implementering och resultatkontroll av revisioner.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Man ser direkt vilken chef som är involverad i vilka processer och dokument. Det gör stor nytta i vårt dagliga arbete.”