Åtgärdshantering

med Quentic Core.

Quentics åtgärdshantering ger dig den flexibilitet som behövs för att registrera korrigeringande och förebyggande åtgärder och för att effektivt omsätta och implementera dem. Tack vare grundlig planering, pragmatisk indelning av enskilda implementeringssteg och verifierbar resultatdokumentation utvecklar du din ständiga förbättringsprocess.

Heltäckande åtgärdshantering

– det är enkelt med Quentic

Planera åtgärder

 • Definiera åtgärder, ge arbetsanvisningar och visa bakgrunder.
 • Tilldela ansvar för varje åtgärdsfas.
 • Skicka påminnelser via e-post.
 • Skapa tydliga referenser för åtgärder (Ad-hoc-uppgift, avvikelse i revision osv.)
 • Dela upp varje åtgärdsimplementering i enskilda steg och fastlägg klara tidsfrister.
 • Tilldelade uppgifter visas som en att göra-lista i den personliga översikten.
 • Dokumentera implementeringsstegen med statusangivelser och foton.
 • Se direkt vilka åtgärder som har implementerats och i vilken utsträckning.

Följ upp implementeringen

Kontrollera effektivitet

 • Inled kontroll av effektivitet och verifiera resultaten.
 • Ställ åtgärdernas effekt i förhållande till målsättningen (bör-är-jämförelse).
 • Skilj mellan kvantitativa och kvalitativa effekter såväl som engångseffekter och permanenta effekter.
 • Ställ arbetsinsatser och kostnader i förhållande till varandra.
 • Markera entydigt åtgärder som fullbordade i åtgärdshanteringen.
 • Skapa enkelt rapporter med alla eller endast utvalda åtgärdsdetaljer. 
 • Välj bland många olika utvärderingsalternativ, t.ex. åtgärdsöversikt efter användningsområden eller samlad utvärdering av alla åtgärdseffekter.

Säkra resultaten

Områdesövergripande samarbete

Åtgärder har en stor betydelse för nästan varje EHS-område. Därför kan de implementeras utifrån flera olika Quentic-moduler. Vid behov kan de enkelt överföras till ansvariga kollegor i den centrala åtgärdshanteringen. Detta gör det möjligt att direkt ta fram åtgärder, t.ex. inom ramen för en revision eller en riskbedömning.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Kan man en, kan man alla. Quentic är intuitivt och enkelt att använda. Har man förstått uppbyggnaden av en modul, kan man direkt orientera sig i alla andra moduler.”