Miljö & hållbarhet

EU:s taxonomiförordning och dess genomförande

Fakta, ett praktiskt exempel och en checklista med 7 steg för anpassning av taxonomin

13 minuter26/09/2022

Tiden av greenwashing är snart slut. Företag och finansinstitut är nu skyldiga att tydligt fokusera på verklig hållbarhet. Hållbara affärer har därför blivit mycket mer än ett etiskt, normativt begrepp och måste i stället stödjas av tydliga faktaochsiffror. Kraven på icke-finansiell rapportering har ökat i motsvarande grad. En central del i denna övergång till kvalitativt mätbar hållbarhet är EU:s taxonomiförordning. Men vad innebär den för dig och ditt företag? I den här artikeln diskuterar vi de viktigaste fakta och utforskar bakgrunden till EU:s taxonomiförordning. Lär dig under vilka omständigheter förordningen gäller för dig och vilka krav som affärsverksamheten måste uppfylla för att bli taxonomianpassad. Du får också en checklista med specifika steg som kan vägleda dig på din resa mot taxonomianpassning, samt ett praktiskt exempel för att klargöra saker och ting. Klicka på underpunkterna nedan för att navigera genom artikeln:

 

Taxonomi och ESG

ESG och EU:s taxonomi är en del av en strävan att göra kraven på hållbarhetsprestanda så tydliga, robusta och begripliga som möjligt, och därmed definiera investeringskriterier som kan ligga till grund för miljömässigt hållbara investeringar. Anpassa ditt företags hållbarhetsstrategi till framtiden! I vårt kostnadsfria whitepaper hittar du följande:

 • Komprimerad information om ESG-kriterier
 • Detaljerade förklaringar om DNSH och dubbel materialitet.
 • Nyckeltal och indikatorer för varje ESG-faktor.
Ladda ned nu!

EU:s taxonomi i korthet

Den 21 april antog Europeiska kommissionen ett paket för hållbar finansiering (Sustainabile Finance Package) - ett ambitiöst och omfattande åtgärdspaket som syftar till att hjälpa till att styra kapitalflöden till hållbar verksamhet i hela EU. En elementär del av detta paket är EU-taxonomin, mer exakt känd som EU-taxonomiförordningen(förordning (EU) 2020/852). Detta är en uppsättning screeningkriterier som syftar till att underlätta bedömningar av om en affärsverksamhet ger betydande bidrag till hållbarhet - särskilt till begränsning av och anpassning till klimatförändringarna. Förutom att bidra på ett betydande sätt till ett eller flera miljömål får inget av de andra miljömålen skadas. Dessutom kräver EU:s taxonomi att verksamheten ska uppfylla sociala miniminormer. Taxonomin har för första gången skapat ett regelverk som fastställer vad som utgör ett miljömässigt hållbart företagande.

EU:s Taxonomis 6 miljömål

 • Begränsning av klimatförändringarna

 • Anpassning till klimatförändringarna

 • Hållbar användning och skydd av vatten- och havsresurser

 • Övergång till en cirkulär ekonomi

 • Förebyggande och kontroll av föroreningar

 • Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Tekniska utvärderingskriterier och prestandakrav

Bidragen till miljömålen stöds av kriterier i ytterligare delegeradeakter och med hänvisning till andra EU-förordningar och EU-riktlinjer. Företagen måste visa att affärsverksamheten motsvarar tekniskascreeningkriterier som fastställer prestandakraven för vissa affärsverksamheter. Även om prestandakriterierna avser vart och ett av de sex miljömålen har de bara uttryckligen fastställts för de två första: begränsningav och anpassningtillklimatförändringarna. Dessa prestandakriterier kan användas för att avgöra under vilka omständigheter och i vilken utsträckning en verksamhet påverkar miljömålen positivt utan att äventyra de andra målen.

Man skiljer också mellan miljömässigt hållbar ("grön") affärsverksamhet, möjliggörande verksamhet och övergångsverksamhet. Dessa verksamheter ger antingen ett direkt, betydande bidrag eller är indirekta och har en möjliggörande effekt och stöder övergången till en klimatneutral ekonomi. Detta skulle till exempel vara fallet om ett företags produkter bidrar till att minska växthusgasutsläppen i användningsfasen för slutkunder eller andra företag. Möjliggörande verksamhet måste därför ha en positiv inverkan under hela livscykeln. Övergångsverksamhet bidrar till ett klimatneutralt ekonomiskt system i de fall då det av tekniska eller ekonomiska skäl inte finns några klimatvänliga alternativ. Dessa övergångsverksamheter måste dock vara de mest miljövänliga inom sin sektor och får inte förvärra lock-in effekter.

Bra att veta: Lock-in effekten

En Lock-in-effekt (eller inlåsningseffekt) bygger på ett vägberoende, ett tidigare val eller aktivitet hindrar framtidens val eller aktiviteter, detta hindrar utvecklingen av bättre alternativ trots att de är sämre.

En relevant inlåsningseffekt i detta sammanhang är koldioxidinlåsning. Detta stigberoende är kopplat till fossila bränslen och är av industriell och teknisk natur. Kolinlåsningen är ett ihållande tillstånd där marknadshinder och politiska hinder i hög grad hindrar spridningen av alternativ med låga koldioxidutsläpp trots deras miljömässiga och ekonomiska fördelar.

Gränser & trösklar

Prestandakraven innebär antingen att verksamheten är generellt hållbar eller att den har formen av gränser och tröskelvärden.

Generellt hållbar

Avgränsningar

Tillverkning av batterier som gör det möjligt att minska utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn.

För cementtillverkning gäller en hållbarhetsgräns på 0,722 t CO2e/t cementklinker och < 0,469 t CO2e/t cement tillverkat av alternativa hydrauliska bindemedel eller grå klinker.

Höglegerat stål som tillverkas i ljusbågsugnar, förutsatt att minst 70 % stålskrot används.

Produktionen av flytande tackjärn anses vara hållbar under gränsvärdena för växthusgasutsläpp på 1,331 ton CO2e/t produkt, medan gränsvärdet för höglegerat stål som tillverkas i ljusbågsugn är 0,266 ton CO2e/t.

I EU:s taxonomi betraktas plast som generellthållbar endast om den produceras helt och hållet genom mekanisk återvinning av begagnad plast. Kemisk återvinning beaktas endast om det inte finns någon mekanisk metod tillgänglig eller om mekaniska metoder inte är ekonomiska. Livscykelanalyser för kemisk återvinning måste visa att växthusgasutsläppen under hela livscykeln är lägre än för konventionell, fossilbaserad plast. Sådana bedömningar får inte ta hänsyn till eventuella tillgodohavanden, t.ex. för frikoppling från fossila bränslen, eller substitutionseffekter. Biobaserade plaster som tillverkas av förnybara material, dvs. biomassa, industriellt bioavfall och kommunalt fast avfall, anses vara hållbara om det kan visas att de ger lägre växthusgasutsläpp än konventionella, fossilbaserade tillverkningsmetoder. Dessutom måste odling av biomassa uppfylla hållbarhetskriterierna i direktiv (EU) 2018/2001.

Gränserna fastställs i förordningar om tilldelning av gratis utsläppsrätter inom ramen för Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter eller motsvarar ett riktmärke för energieffektivitet. I samtliga fall används de 10 % bästa siffrorna för den europeiska tillverkningen som riktmärke. Närmare bestämt fastställs riktmärket genom siffror från de 10 % mest effektiva anläggningarna under 2016 och 2017, i enlighet med bilagan till genomförandeförordning (EU) 2021/447).

7 steg för att genomföra EU:s taxonomiförordning

För att följa EU:s taxonomi måste företagen noggrant analysera sin affärsverksamhet och fastställa i vilken utsträckning den bidrar väsentligt till de sex miljömålen. De måste också visa att vissa verksamheter inte har en negativ inverkan på andra miljömål och att sociala miniminormer upprätthålls.

Det är viktigt att upprätta och anpassa processer för datainsamling, kontroll och rapportering för att underlätta den efterföljande rapporteringen av finansiella och icke-finansiella KPI:er. Företagen bör därför integrera berördaavdelningar och andra viktigaintressenter i ett tidigt skede. Använd följande steg för att vägleda din resa mot taxonomianpassning:

1. Förberedelser för hållbarhetsrapportering

Systematiska förberedelser är ett lämpligt första steg innan de rättsliga kraven träder i kraft. Detta innebär att klargöraföretagetsmål och nå en gemensam överenskommelse om ambitionsnivån. Vill du uppnå anpassning snabbt, fokusera på strategisk hållbarhetsinnovation eller genomföra långsiktig hållbarhetshantering baserad på kontinuerlig förbättring? När du fattar beslut i förberedelsefasen är det viktigt att ta hänsyn till perspektiv som återspeglar din branschkontext samt bidrag från olika delar av ditt företag (t.ex. hållbarhet, kontroll, ekonomi, anpassning, försäljnings- och produktionsavdelningar osv.)

2. Preliminär undersökning

Du bör fastställa vilka uppgifter du behöver och vilka informationsluckor som finns i ett tidigt skede, helst i en förstudie. Fram till dess att den slutliga versionen av CSRD publiceras rekommenderar vi också att man skaffar sig första erfarenheter av de standarder som används hittills.

3. Identifiera affärsverksamheter som är anpassade till taxonomin.

EU Taxonomy Compass är ett Excel-kalkylblad som innehåller grundläggande information om "grön" affärsverksamhet. Det gör det möjligt för företag att kontrollera om de bedriver någon av de angivna verksamheterna eller om de direkt bidrar till andra företags minskning av växthusgasutsläpp. Det gör det också möjligt för företag att identifiera övergångsverksamheter för vilka det för närvarande inte finns några klimatvänliga alternativ. Finansiella indikatorer måste registreras för sådana verksamheter.

Minska dina växthusgasutsläpp

Företag kan identifiera utsläppshotspots och avslöja potentiella källor till optimering genom att beräkna företagets koldioxidavtryck. I den här artikeln beskrivs datainsamling och beräkningsmetoder för denna viktiga taxonomiska indikator i enlighet med GHG-protokollet och ISO 14064.

Läs mer!

4. Taxonomisk screening för att identifiera väsentliga bidrag.

Tekniska screeningkriterier och definierade tröskelvärden gör det möjligt att undersöka om de uppfyller minimikraven i taxonomin. Hittills har kraven offentliggjorts för två mål: begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar. Ytterligare delegerade akter kommer att fastställa kriterier för de andra miljömålen.

5. DNSH-bedömning (Do No Significant Harm)

Med hjälp av en uppsättning kontrollfrågor kontrolleras att varje utvald verksamhet inte förväntas ha en betydande negativ inverkan på miljömålen.

DNSH-kriterierna i EU:s taxonomi

Du kan bedöma om och i vilken utsträckning du bidrar väsentligt till de sex miljömålen enligt DNSH-principen (Do No Significant Harm). Tänk på de sex kontrollfrågorna i vår artikel om de två viktigaste ESG-kriterierna: Dubbel väsentlighet och DNSH.

Läs mer!

7. Beräkning av finansiella KPI:er

I detta steg är uppgiften att analysera andelen av omsättning, CapEx och OpEx från affärsverksamheter som i de tidigare stegen har visat sig vara taxonomiskt anpassade. I detta sista steg ingår också att samla in stöddokument och data, t.ex. koldioxidavtryck och livscykelanalyser.

Taxonomy KPIs: Turnover, CapEx and OpEx

Exempel på bedömning av anpassningen av taxonomin (baserat på Weidner 2020)

Example of a company’s situation

En cementtillverkare med fem anläggningar i Tyskland måste visa en investerare att den följer EU:s taxonomi och beskriva i vilken utsträckning företagets verksamhet bidrar till hållbarhet. Produktion av cement är mycket kolintensiv på grund av de direkta (dvs. processrelaterade) koldioxidutsläppen vid klinkertillverkning och processer med hög temperatur. De processrelaterade koldioxidutsläppen vid kalcineringen står för cirka 65 % av de totala utsläppen. I dagsläget kan dessa utsläpp ännu inte undvikas.

Bedömning av anpassningen av taxonomin

Alla fem anläggningar i exempelföretaget tillverkar enbart cement, och varje fabrik bidrar med 20 % av företagets totala omsättning. Endast tvåfabriker kan uppfylla EU:s taxonomiska tröskelvärde genom att producera cement med genomsnittliga utsläpp på mindre än 0,722 ton koldioxid per ton. Följaktligen kan endast affärsverksamheten vid dessa två anläggningar betecknas som miljömässigt hållbar i enlighet med EU:s taxonomiförordning. Observera formuleringen: "skulle kunna klassificeras". Innan företaget kan förklara att dessa anläggningar uppfyller EU:s taxonomikrav måste det visa att verksamheten följer DNSH-principen och inte har någon negativ inverkan på något av de andra fem miljömålen. För det första kan företaget visa att alla sina anläggningar uppfyller alla minimikrav som anges i OECD:s riktlinjer för multinationella företag. En av de två cementfabrikerna ligger dock i ett område som har drabbats av upprepade vattenbrister under de senaste somrarna. Cementproduktionen har därför en negativinverkan på miljömålet om hållbaranvändningavvattenresurser.

Sammanfattning

Eftersom endast två anläggningar uppfyller tröskelvärdet, och en av dessa två har en negativ inverkan på ett miljömål, kanföretaget endast ange att 20 % av dess omsättning överensstämmer med EU:s taxonomi.

Nästa steg för exempelföretaget

Eftersom endast två av företagets fem fabriker uppfyller tröskelvärdet i de tekniska screeningkriterierna (0,722 ton CO2e/t) bör företaget investera i energieffektivitetsåtgärder, processförbättringar och teknik för negativa utsläpp.

energy efficient for EU taxonomy regulation ISO 50001 pdf

ISO 50001 för energieffektivitet

Med ISO 50001 - den internationella standarden för energiledningssystem - som vägledning kan du göra kontinuerliga och målinriktade förbättringar av din energiprestanda. I vårt whitepaper beskrivs hur du kan genomföra standardkraven i praktiken och hur du kan integrera dem i befintliga processer. Det innehåller följande:

 • En översikt över standardens alla krav. 
 • Tips om skattelättnader och tilläggsrabatter 
 • Checklista för certifiering 
Ladda ned nu!

I dagsläget verkar det oundvikligt att använda teknik för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) och eventuellt teknik för avskiljning och användning av koldioxid (CCU) om cementsektorn ska bli klimatneutral. Elektrifiering och byte av bränsle är möjliga sätt att minska de indirekta utsläpp som genereras vid tillhandahållandet av processvärme. Företaget kommer att investera 25 miljoner euro för att genomföra inledande åtgärder under de närmaste åren och därmed bidra till miljömålet att mildraklimatförändringarna. I ett mindre projekt med en budget på 2,5 miljoner euro kommer företaget att investera i dräneringssystem vid en av sina anläggningar, vilket kommer att bidra till översvämningsskydd och därmed stödja miljömålet anpassningtill klimatförändringarna. Företaget har för avsikt att säkra externt kapital på 27,5 miljoner euro för att finansiera dessa åtgärder. Investeringarna i dessa åtgärder kan beskrivas som helt i linje med EU:s taxonomi.

Framtiden

Företagen måste informera sig om taxonomiförordningensräckvidd och utarbetastrategierförgenomförandet. På grund av taxonomins mål att kanalisera kassaflöden till hållbara affärsmöjligheter ökar trycket på att optimera hållbarhetsresultatet och producera transparent rapportering. Endast genom strategisk hållbarhetshantering och genom att följa de sju stegen för att genomföra EU:s taxonomiförordning kommer du att kunna säkra tillgången till kapitalmarknaden på lång sikt.

Den förändring mot hållbarhet som genomsyrar hela samhället är dock ett starkt argument för frivilligtaxonomirapportering. Ditt företag kommer att gynnas av en högre efterfrågan på kapitalmarknaden samt mer gynnsamma finansieringsvillkor för offentlig finansiering och investeringsprogram. Hållbarhetshantering inom ramen för innehållet i EU:s taxonomi är en kontinuerlig förbättringsprocess där investeringar vanligtvis kan betecknas som helt taxonomianpassade. Du bör se EU:s taxonomiförordning som en möjlighet att driva på den ekonomiska utvecklingen och för ditt företag att ge ett verkligt bidrag till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

Miljö & hållbarhet

ESG: Anpassa din företagsstrategi till framtiden

Fakta, begrepp och resultatindikatorer för din hållbarhetshantering. Använd ESG-kriterier som en grund för konkurrenskraft och långsiktig tillgång till finansmarknaden.

Ladda ner whitepaper
Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet

Dubbel väsentlighet och DNSH-kriterier

Att fastställa kursen för efterlevnad av taxonomin och ESG-rapportering: Vad du behöver veta för att integrera de två principerna, DNSH och Dubbel väsentlighet i din hållbarhetshantering.

Läs artikel
Arbetsmiljö, Miljö & hållbarhet

Hur man väljer rätt EHS-lösning!

Hur man väljer rätt EHS-lösning! Känns det komplicerat att välja en EHS-lösning för ditt företag? Anmäl dig idag och och få värdefulla tips!

Titta på Webinarie

X