Safety Management Trend Report 2022: Med fokus på Arbetsmiljö och Säkerhet

2022-03-17

Professionell hantering av COVID-19 frigör fokus för andra strategiska frågor, t.ex. digitalisering och hållbarhet.

  • Quentics senaste Safety Management Trend Report presenterar internationellt erkända experters perspektiv och delar åsikterna från mer än 500 yrkesverksamma inom arbetsmiljöområdet. 
  • Det råder en positiv uppskattning för verksamma inom Arbetsmiljöområdet: 3 av 4 de tillfrågade upplever mer uppskattning och stöd nu än tidigare.
  • Expertpanelen uppmanar till särskild uppmärksamhet rörande psykologiska stressfaktorer.
  • Efterfrågan för integrerad ansvarsförvaltning leder till större investeringar i Arbetsmiljö och säkerhet: 40 % av de tillfrågade säger att ESG-kriterierna är en viktig drivande faktor.
     

De senaste två åren har arbetsmiljö och säkerhet fått mycket större uppmärksamhet än tidigare. Yrkesverksamma inom området har tvingats hantera en global pandemi. Den ständiga pendlingen mellan strikta försiktighetsåtgärder och försiktiga återgångar till "det normala" har ökat både trycket på arbetsmiljöcheferna och deras arbetsbörda, men uppskattningen för deras dagliga arbete har även ökat. Detta var en av de viktigaste slutsatserna i Safety Management Trend Report 2022. Rapporten publiceras årligen av Quentic, en av de ledande leverantörerna av SaaS-lösningar för hantering av EHSQ samt ESG. För att sammanställa denna rapport undersökte Quentic i vilken utsträckning denna utveckling kommer att fortsätta att påverka yrkesverksamma och området i stort. Dessutom lyfter Safety Management Trend Report 2022 upp säkerhetshantering och hur strategiska influenser som ESG-kriterier och digitalisering kommer att forma arbetsmiljö och säkerhet i framtiden.

Quentics redaktion genomförde intervjuer med elva internationellt erkända experter. Bland de tillfrågade experterna finns David Cant, Chartered Fellow of the Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), Davide Scotti, expert på hälsa, säkerhet och hälsa och generalsekreterare för stiftelsen Leadership in Health and Safety (LHS), och Jop Groeneweg, forskare och föreläsare vid olika nederländska universitet och vid TNO Research Institute for Applied Scientific Research. För att komplettera experternas perspektiv tillfrågades även mer än 500 yrkesverksamma inom arbetarskydd från hela Europa in sina åsikter om de mest framträdande trenderna och utvecklingen, som sträcker sig från digitalisering och inflytandet av COVID-19-pandemin till ESG-kriteriernas ökande relevans. Detta genom en enkätundersökning.

Ökad uppskattning för Arbetsmiljöområdet - en bestående förändring?

Safety Management Trend Report 2022 visade att coronaviruspandemin inte bara medförde utmaningar utan också en allt mer positiv uppfattning om yrkesområdet. Den viktigaste frågan i Safety Management Trend Report 2022 var därför om denna medvetenhet och uppskattning kunde bibehållas. Resultaten bekräftar i stort sett detta: tre av fyra respondenter håller med om att arbetsmiljö och säkerhet får ett större erkännande och stöd på deras företag i allmänhet, eller åtminstone inom vissa områden. I stora företag är andelen personer som bekräftar en positiv förändring till och med högre än i mindre organisationer. 

Respondenterna är också optimistiska när det gäller framtiden. Sammantaget är mer än hälften av de tillfrågade specialisterna och cheferna optimistiska och tror att arbetarskyddet kommer att fortsätta att öka i betydelse eller befästas på en högre nivå.  

Psykosocial stress fortsätter att vara ett fokusområde

Trots de positiva utsikterna påpekar expertpanelen att man inom arbetsmiljöområdet måste ägna särskild uppmärksamhet åt psykologisk stress. Upplösningen av gränsen mellan yrkesliv och privatliv, övergången till hemarbete, bristen på sociala kontakter och den ökande rädslan för smitta påverkar arbetstagarnas psykiska välmående. Det krävs medvetenhet om detta ämne och ett skickligt ledarskap för att skapa en hälsosam balans, eftersom konsekvenserna av pandemin och även övergången till mer mobila arbetssätt förstärker behovet av att förebygga psykisk stress på arbetsplatsen. Särskilt mänskliga faktorer, såsom gott ledarskap, sociala band och uppskattning och kompensation för stressiga situationer, kommer att spela en avgörande roll här.

Att genomföra dessa åtgärder har visat sig vara en stor utmaning i och med övergången till hemarbete och social distansering. Yrkesverksamma inom arbetsmiljöområdet har redan insett detta och vill ytterligare utöka sin kompetens inom dessa områden. Det står dock också klart att ansvaret för att förebygga psykisk stress inte bara kan vila på deras axlar. Ledningen, säkerhetsansvariga och andra anställda kan bara klara av dessa utmaningar genom att arbeta tillsammans. 

Standardprocesser inom arbetsmiljö och säkerhet och digitaliseringen av dessa

Den ökande digitaliseringen av arbetet i allmänhet fortsätter att resultera i både möjligheter och utmaningar, liksom digitaliseringen av själva arbetet med arbetsmiljö. Tendenser som redan framträdde förra året, såsom revsioner på distans, onlineutbildningar och digitala riskbedömningar, kommer sannolikt att förbli viktiga ämnen under det kommande året. Den digitala omvälvningen är särskilt tydlig inom områdena riskbedömningar och utbildning. Behovet av digital assistans och optimering är dock långt ifrån helt tillgodosett och kommer att fortsätta att öka under 2022, särskilt när det gäller incidenthantering, hantering av externa aktörer samt besökare.


 
Expertpanelen uppmärksamar dock även mer långtgående förändringar i digitaliseringen av EHSQ. Å ena sidan betonar de hur användningen av till exempel wearables och sensorer kan öka arbetssäkerheten. Å andra sidan påpekar de också att den ökande, människa-robot interaktionen på högteknologiska arbetsplatser kan leda till nya faror. De ser stora möjligheter, särskilt när det gäller sammankoppling av arbetsprocesser, vilket ger oss större möjligheter än någonsin tack vare den nya telekommunikationsstandarden 5G, samt användningen av artificiell intelligens för arbetssäkerhet. De påpekar dock också att rättsliga grunder fortfarande måste skapas i vissa fall innan en säker, hälsosam och därmed produktiv tillämpning av ny teknik kan bli standard inom området för arbetsmiljö. 

Arbetsmiljö och säkerhet i samverkan med hållbarhet

Årets Safety Management Trend Report visar allt tydligare att arbetsmiljö och säkerhet bör ses som en integrerad del av alla andra företagsprocesser. Miljö- och kvalitetsstyrning har visserligen inkluderats i roller för EHSQ-hantering under en längre tid, men det positiva trycket från intressenter och allmänheten när det gäller hållbar företagsstyrning kommer att fortsätta att forma yrket. Organisationer engagerar sig alltmer i en integrerad ansvarsförvaltning där miljö, sociala frågor och styrning (ESG) går hand i hand. 


 
Detta är en stor möjlighet för området arbetsmiljö och säkherhet, eftersom en integrerad strategi för arbetsmiljö är en viktig hörnsten för företagets framgång relaterat till ESG-kriterierna. Överlappningarna sträcker sig från att arbeta på ett allmänt hållbart sätt till att ta ansvar för att skapa åtgärder som skyddar människor och miljö och se till att dessa följs under hela produktionsprocessen. I detta avseende driver ESG-kriterierna också investeringar för arbetsmiljö och säkerhet. Denna utveckling är redan tydligt märkbar i stora företag. ESG-relaterade faktorer börjar dock få ökad betydelse i även medelstora och mindre företag. För yrkesverksamma inom säkerhet och miljö- och hälsoskydd innebär detta att de måste fortsätta att utveckla nya expertområden och ytterligare befästa sin flexibilitet och beredskap att lära sig för att aktivt driva säkerhetsförvaltningen framåt ur ett helhetsperspektiv. 

 

Safety Management Trend Report 2022 kan laddas ner gratis på: www.quentic.se/safety-trends. Andra viktiga ämnen som behandlas i rapporten är bland annat:

  • Ledarskap för säkerhet: Ledarskapskompetens som en viktig nyckel till framgång inom arbetsmiljöområdet.
  • Säkerhetskultur: Kommunikation och fokus ger vingar åt säkerhetskulturen
  • "Människor är viktigare än förfaranden och politik!" - Intervju med David Cant
  • Och mycket, mycket mer!

Pressbilder

Omslag och diagram 1-6 för nedladdning (ZIP-fil)

Om Quentic

Quentic är en av de ledande leverantörerna av programvara som en tjänst (SaaS) för EHSQ- och ESG-hantering. Quentic-plattformen består av tio individuellt kombinerbara moduler och erbjuder ett ideallt sätt för företag att hantera Arbetsmiljö, Risker & Revisioner, Incidenter & Observationer, Farliga Ämnen, Arbetsplatskontroll, Lagar & Regler, Webbutbildningar, Processer, Miljöledning och Hållbarhet. Detta kompletteras av Quentic App för mobil rapportering och av Quentic Analytics för kraftfull analys av EHSQ-data med hjälp av tydliga och dagligen uppdaterade instrumentpaneler. Över 900 företag förlitar sig på Quentics mjukvarulösningar för att stärka organisationens EHSQ-hantering och ansvarsrelaterade områden inom miljö, sociala frågor och styrning (ESG). Den integrerande programvaran är också lämplig för att stödja omfattande ledningssystem i enlighet med ISO 14001, ISO 45001 och ISO 50001.

Företaget har sitt huvudkontor i Berlin, Tyskland, och sysselsätter mer än 250 personer. Filialer finns i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Italien.

X