Förändringsledning

Med Quentics modul Arbetsplatskontroll.

För att uppnå långsiktigt framgång måste företag regelbundet kritiskt granska sig själv och säkerställa att det finns en rörelse mot ständig förbättring. Organisatoriska ändringar – stora som små – måste emellertid vara väl organiserade. Quentic hjälper dig systematiskt att utvärdera förändringsbehov inom verksamheten och att implementera förändringar i rätt tid.

Effektiv förändringsledning

– det är enkelt med Quentic

Registrera förändringsbehov

 • Registrera förändringsbehov och påbörja deras kontroll och implementering.
 • Identifiera verksamhetsområden och processer som berörs.
 • Möjliggör ökad effektivitet, fastställ möjliga besparingar eller utvärdera allmänna förändringsbehov med hänsyn till regelefterlevnad samt arbetsmiljö.
 • Skapa överskådliga jämförelser av bör- och är-tillstånd.
 • Tydliggör förbättringspotentialer och förändringarnas fördelar.
 • Uppskatta kostnader för respektive förändring.

Ta fram målsättningar

Utvärdera och implementera

 • Dela upp förändringsprocessen i enskilda, överskådliga handlingsfaser.
 • Använd utlåtanden för intern kontroll av faserna.
 • Inkludera medarbetare och externa rådgivare i processen.
 • Fastlägg ansvarsområden och implementeringsfrister för samtliga faser.
 • Dokumentera godkännanden för varje handlingsfas och förändringsprocess.
 • Visualisera förändringar med hjälp av bilder och information om åtgärder.
 • Få information om vilka steg som redan utförts och av vem.
 • Skapa enkelt rapporter om förändringsledningen.

Dokumentera resultaten

Förändringsprocesser och processförändringar

Om ändringar införs i verksamheten, t.ex. strängare kontrollföreskrifter eller anskaffning av nya maskiner, förändras också medarbetarnas arbetsprocesser. Med modulen Quentic Processer kan du spårbart förmedla instruktioner för arbetsprocesser och vid en senare tidpunkt även implementera processförändringar, snabbt och entydigt.

Processhantering med Quentic

Modulen Processer ger dig allt du behöver för att utforma processerna – och för att vidareutveckla dem.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

”Implementeringen av Quentic har haft en stor strategisk och operativ betydelse för oss. Systemet underlättar arbetet för alla medarbetare. Dessutom bidrar lösningen till mer transparenta arbetsprocesser vilket gynnar efterlevnaden av myndigheternas krav.”