Revisioner, Digitalisering

Digitalt säkerhetspaket

Siemens Schweiz AG

3 minuter

Siemens Schweiz AG sätter med ”Zero Harm Culture @ Siemens” fokuset på förebyggande åtgärder som ökar medvetenheten om riskfyllda situationer i den dagliga verksamheten. Sedan 2012 använder Siemens Schweiz AG Quentic för sitt EHS-ledningssystem för att uppfylla sina juridiska skyldigheter. Med Quentic-modulerna Arbetsmiljö & Säkerhet och Farliga ämnen skapar företaget sedan 2014 ett ökat ansvarstagande för säker hantering av riskfyllda situationer samt övervakar och styr arbetsmiljön, säkerheten och miljöskyddet på ett effektivare sätt.

Om Siemens Schweiz AG

Till Siemens Schweiz AG hör såväl Siemens regionala enheter i Schweiz, huvudkvarteret Smart Infrastructure (före detta Building Technologies), den tillhörande fabriken i Zug, som även alla andra förbundna företag, som t.ex Siemens Mobility och Siemens Healthcare AG. Siemens Schweiz AG är ett av landets största industriella arbetsgivare. Företaget startade sin verksamhet i Schweiz 1894 med kraftverket Wynau i kantonen Bern. Under de följande 125 åren har Siemens ständigt vidareutvecklat sina verksamhetsområden. Idag ser man det petrolgröna varumärket i hela landet. I den tyskspråkiga delen av Schweiz, i Romandie och i Tessin har Siemens över 5 700 medarbetare på mer än 20 driftställen, inklusive 285 lärlingar.

Högt säkerhetsmedvetande

Som internationell koncern är det grundläggande för Siemens att säkerställa bästa möjliga arbetsmiljö samt att snabbt och effektivt kunna utvärdera faror. Med programmet ”Zero Harm Culture @ Siemens”, som introducerades under 2012, främjar koncernen långsiktigt att ledare och medarbetare förhåller sig och arbetar på ett säkerhetsmedvetet sätt. Initiativet bygger på tre principer: inga olyckor, inga kompromisser när det gäller säkerhet och hälsa, samt att ta hand om varandra.

”Sedan vi introducerade Quentic har det skett ett informationsutbyte mellan länder och avdelningar som inte ägde rum tidigare. Samarbete och kunskap har ökat avsevärt!”

Patrick Lüscher, Quality Manager and Member of the Board of SAQ Central Switzerland, Siemens Schweiz AG

Digitala lösningar för effektiva processer

Siemens driver fram den digitala transformationen i alla företagsenheter och med fokuset riktat på respektive arbetsområde. När det kommer till miljöskydd, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa använder företaget onlinelösningen Quentic. Programvaran kopplar samman alla involverade i ett och samma system, samtidigt som den är flexibel nog att leva upp till företagets individuella behov. Med Quentic kan företag utveckla ett effektivt och preventionsorienterat arbetsmiljö- och hälsoarbete som främjar säkerhetskulturen. Med Quentics webblösning blir EHS-data överskådlig, strukturerad och tillgänglig i realtid. Detta förbättrar såväl effektiviteten och transparensen men även företagets områdes- och nationsövergripande samarbeten.

Åtgärder och dokumentation i realtid

Quentic Arbetsmiljö & Säkerhet hjälper dig med dokumentering och riskbedömningar. För att förhindra olyckor och hälsorisker lägger ansvariga medarbetare in skyddsåtgärder direkt i systemet. Nya instruktioner skapas, säkerhetsdatablad uppdateras och ställs sedan centralt till kollegornas förfogande. Alla dokument är enhetliga, strukturerade och aktuella. En kvalificeringsplan ger ytterligare klarhet om vilka medarbetare som har vilka kvalifikationer samt vilka vidare kvalificeringsåtgärder som krävs och när.

Kontroll över farliga ämnen tryggar arbetsmiljön

För att förbättra arbetsmiljön och miljöskyddet hanterar Siemens Schweiz AG sedan 2014 sina farliga ämnen på ett systematiskt sätt med Quentic-modulen Farliga ämnen. Det digitala registret över farliga ämnen sammanfattar all information centralt. Detta medför inte bara minskade organisatoriska arbetsinsatser i verksamheten utan även enklare regelefterlevnad och förbättrade skyddsåtgärder.

Direktrapportering via app

Siemens har också utökat sin Quentic-användning till att innefatta tillbudshantering. Nu kan tillbud såväl som sak-, miljö- och personskador registreras i systemet och direkt rapporteras till alla berörda personer via dator eller app. Ansvariga personer kan därefter bearbeta och utvärdera rapporten centralt. Därigenom arbetar varje medarbetare aktivt med att reducera faror, förbättra arbetsmiljön och stärka arbetssäkerheten ytterligare genom principerna i programmet ”Zero Harm Culture @ Siemens”.

Vill du testa Quentic utan förbindelser?

Andra ämnen som kan vara av intresse för dig

14.06.2022, kl. 10.00
Arbetsmiljö, Digitalisering

En 360°-lösning för ditt EHSQ-arbete

Vad är fördelarna med att arbeta i en integrerad plattform jämfört med separata systemlösningar?

Registrera dig nu!
Digitalisering, Farliga ämnen

Effektiv kemikaliehantering i multinationella bolag

Kämpar ni med hantering av kemikalier i olika länder? Quentic erbjuder klarhet och hjälp i detta webinar!

Titta på Webinarie

Quentic Demo

Vill du testa Quentic gratis och utan förbindelser? Få en inblick i programvaran och dess fördelar.

Begär demo

X